Miljøgodkendelser

Reglerne om miljøgodkendelse skal sikre, at virksomheder etableres og drives i respekt for mennesker, dyr og planter i omgivelserne.

Digital ansøgning om miljøgodkendelse

Fra 1. januar 2016 skal alle ansøgninger om miljøgodkendelse til virksomheder, der er oplistet på bilag 1 og 2 i godkendelsesbekendtgørelsen, gå via Byg og Miljø. Herfra går ansøgningen automatisk til den miljømyndighed, der skal behandle sagen. Det vil kun helt undtagelsesvist være muligt for virksomheder at indgive en ansøgning på anden måde end via den digitale indgang. 

Når du har valgt dit listepunkt i Byg og Miljø, vil du blive præsenteret for de oplysninger miljømyndigheden skal bruge. Hvis virksomheden har standardvilkår bliver du også præsenteret for en række forslag til vilkår. Derved kan du hurtigt få et foreløbigt overblik over, hvilke vilkår din virksomhed skal leve op til. 

Virksomheden vil efter indgivelse af en ansøgning kunne følge sagens status i Byg & Miljø.

Bilag 1 og bilag 2-virksomheder 

EU’s direktiv vedrørende Industrielle Emissioner (IE-direktivet) udgør rammen for miljøreguleringen af de største danske virksomheder. Direktivet identificerer en række brancher og tærskelværdier, der udløser krav om en miljøgodkendelse før etablering eller ved ændrede forhold på en virksomhed, der medfører forøget forurening.

Disse virksomhedskategorier er i Danmark i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og kaldes af samme årsag også IED-virksomheder. Bilag 1 indeholder virksomheder med et mere betydeligt forurenings-potentiale. Der er ca. 570 bilag 1 virksomheder i Danmark. Denne række af virksomheder skal leve op til alle krav i IED. Bl.a. er EU’s BAT-konklusioner bindende, og de skal udarbejde en basistilstandsrapport, såfremt de bruger, fremstiller eller frigiver relevante farlige stoffer, der kan forurene jord eller grundvand.

I godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 findes listen over virksomheder, der kræver miljøgodkendelse efter nationale regler. De har ikke samme forureningspotentiale og kompleksitet som virksomhederne på bilag 1. For listevirksomheder på bilag 2 gælder et forenklet godkendelsessystem med reducerede oplysningskrav.

Standardvilkår

22 brancher/aktiviteter, hvoraf 2 figurerer på bilag 1 og 20 figurerer på bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen er omfattet af standardvilkår. Standardvilkårene giver forudsigelighed og ensartede krav til virksomhederne og medvirker til at gøre sagsbehandlingen mere effektiv.

Standardvilkårene er udarbejdet af Miljøstyrelsen i samarbejde med de respektive brancher og kommuner. Standardvilkårene omhandler virksomhedernes indretning og drift, emissionsgrænseværdier for væsentlig luftforurening samt vilkår om egenkontrol mv.

Disse standardvilkår og de præcise oplysninger, der kræves for ansøgninger inden for den pågældende branche, fremgår af bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

Myndighederne

I sager om miljøgodkendelse er det enten kommunen eller Miljøstyrelsen, der er godkendelsesmyndighed. Kommunerne er godkendelsesmyndighed for langt de fleste virksomheder. Er din virksomhed omfattet af et af listepunkterne på bilagene, som er mærket med "s", er Miljøstyrelsen godkendelsesmyndighed, og hvis ikke, er kommunen godkendelsesmyndighed for virksomheden.  Myndighedskompetencen fremgår af godkendelsesbekendtgørelsens § 5, jf. bilag 1 og bilag 2.

Når virksomheden har tastet alle oplysninger ind i Byg & Miljø, sendes ansøgningen automatisk til den rette myndighed.