Vejledning til gennemførelse

BEMÆRK! Ordningen er lukket for nye ansøgere.

Bekendtgørelsen sætter de overordnede rammer og krav i forbindelse med biocover-tilskudsordningen - også for gennemførelse af ordningens to trin. Disse krav suppleres her med retningslinjer og gode råd til gennemførelsen af de to trin.

Vejledning til trin 1

Udførelse af baselineundersøgelse

Baselineundersøgelsen indeholder de undersøgelser, der skal danne grundlag for at vurdere relevansen og den eventuelle udformning af et biocover. Den er opdelt i to totalmålinger og en efterfølgende overfladescreening. Overfladescreening udføres kun såfremt gennemsnittet af metanemissionen fra totalmålingerne ligger over 2 kg metan pr. time.

Totalmålinger

Totalmålingerne dokumenterer det samlede udslip af metan fra den del af deponiet/lossepladsen, der planlægges at etablere biocover på. Totalmålingerne skal således dokumentere, at der er et potentiale for at lave biocover, og totalmålingerne bruges tillige som sammenligningsgrundlag for de moniteringsmålinger, der udføres efter at biocoveret er etableret.

For at få det mest retvisende billede af emissionen skal totalmålingerne så vidt muligt foregå under stabile trykforhold. I arbejdet med at godkende baselineundersøgelser bruger Miljøstyrelsen en vejledende retningslinje om max. 2-3 hPa i trykforskel seks timer op til afslutning af den enkelte totalmåling. Det er også vigtigt at målingerne foretages uden for meget vand ophobet i jordoverfalden, da det kan holde gassen tilbage. Ekstreme nedbørsforhold kan ligeledes påvirke målingerne. Påvirkningen kan ske i form af inaktivering af biocoveret, hvis dette har været vandmættet i en kortere periode, og derfor ikke oxiderer metan optimalt. Miljøstyrelsen anviser her, at der ventes mindst 4 uger fra biocoveret ikke længere er vandmættet til, at målingen foretages. Påvirkningen kan også skyldes ændrede præferentielle strømningsveje for gassen, som følge af helt eller delvis vandmætning i jorden og affaldet. Rådgiver bedes generelt overveje om ekstreme/unormale forhold vil kunne påvirke målingerne i en sådan grad at målingen bør udskydes. Det er ligeledes vigtigt, at der ved målingerne tages højde for eventuelle bidrag til metanemission, der ikke stammer fra det deponerede affald, f.eks. kompostanlæg, nærliggende gylleanlæg etc. De to målekampagner skal foretages på forskellige dage, helst med mindst 14 dages mellemrum. Dette vil forøge chancen for, at det bliver to uafhængige målinger udført under forskellige meteorologiske forhold. Den tidslige variation i metanemissionen kan være stor, både på kortere og længere sigt, og ideelt set burde emissionen måles kontinuerligt over f.eks. et år for at få et repræsentativt gennemsnit, men dette lader sig imidlertid ikke gøre inden for den økonomiske og tidsmæssige ramme for biocover-tilskudsordningen.

Da totalmålingerne skal sammenlignes med moniteringsresultaterne efter biocoveretablering for at indberette metanreduktionen (i CO 2 -ækvivalenter) til EU og FN, er det vigtigt at forhold som tryk, vind og temperatur noteres. På den måde kan det tilstræbes at udføre nogle af moniteringerne under sammenlignelige meteorologiske forhold, og i tilfælde hvor det ikke lader sig gøre kan de meteorologiske forskelle tages i betragtning ved resultatsammenligninger. Det skal ligeledes fremgå klart, hvilket areal totalmålingerne kvantificerer metanemissionen fra.

Hvis der foregår gasopsamling på deponiet/lossepladse, er det ligeledes vigtig, at gasindvindingen op til og under målinger registreres. 

Når de to totalmålinger er gennemført, beregnes gennemsnittet af dem. Hvis der er stor forskel på de to måleresultater, bør man overveje om der skal foretages en tredje måling, og der kan rettes henvendelse til Miljøstyrelsen herom.

Gennemsnittet af totalmålingerne er afgørende for det videre forløb i baselineundersøgelsen:

Under 2 kg. CH4 /time

Hvis målingerne viser et gennemsnit på < 2 kg metan per time er det ikke muligt at søge om tilskud til biocoverprojekt, og der kan heller ikke udbetales tilskud til en overfladescreening.

Resultaterne fra totalmålingerne indsendes via skema til Miljøstyrelsen, udgifter dokumenteres via regnskab og tilskud udbetales på den baggrund.

2-6 kg. CH4/time

Hvis målingerne viser et gennemsnittet på 2-6 kg metan per time , udføres overfladescreening.

Resultaterne fra totalmålingerne og overfladescreeningen indsendes via skema til Miljøstyrelsen, hvor ansøger også vurderer potentialet for metanreduktion ved biocover. Miljøstyrelsen vurderer de opsummerede resultater fra baselineundersøgelsen og den begrundede vurdering, og giver ansøger godkendelse til eller afslag på at udarbejde ansøgning om tilskud til biocoverprojekt. Hvis der gives afslag dokumenteres udgifter via regnskab og tilskud udbetales på den baggrund.

Over 6 kg. CH4/timeHvis målingerne viser et gennemsnittet på > 6 kg metan per time , udføres overfladescreening og ansøgning om tilskud til biocoverprojekt.

Overfladescreening

Overfladescreeningen har til formål at vise, hvor gassen siver ud på anlægget. Overfladescreeningen er vigtig for at vurdere, hvordan biocoversystemet skal designes og dimensioneres.

Forud for overfladescreeningen bør der kigges på, hvor der forventes at kunne komme gas ud. Erfaringer viser, at der typisk kommer gas ud fra skråninger, omkring perkolatbrønde og andre lignende installationer. Overfladescreeningen bør tilrettelægges med fokus på disse installationer, samtidig med at det resterende areal screenes for gasemission. Da baselineundersøgelsen samlet set skal sætte ansøger i stand til at lave en projektbeskrivelse til ansøgning om tilskud til biocoverprojekt, bør det overvejes også at foretage egentlige fluxmålinger ved punkt-udslip.

Læs mere om gennemførelse af en baselineundersøgelse i Vidensopsamling – Etablering og monitering af biocovers.

Ansøgning om tilskud til biocoverprojekt 

Hvis totalmålingerne i baselineundersøgelsen har vist en udledning på minimum 6 kg metan per time, eller de har vist en udledning på mellem 2 og 6 kg metan per time og ansøger har fået godkendelse fra Miljøstyrelsen, udarbejdes anøgning om tilskud til biocoverprojekt.

Afrapportering af baselineundersøgelse

Efter udførelse af baselineundersøgelsen udarbejdes en eller flere rapporter, der beskriver metode og resultater for totalmålingerne og overfladescreeningen. De overordnede måleresultater opsummeres samtidig i skema, som indsendes til Miljøstyrelsen vedlagt de uddybende rapporter.Afrapporteringen af baselineundersøgelsen kan udføres parallelt med udarbejdelsen af projektbeskrivelse, da den også vil indeholde de resultater fra baselineundersøgelsen, der har betydning for design og dimensionering af biocoversystemet.

Udbetaling af tilskud

Når Miljøstyrelsen har godkendt afrapportering af baselineundersøgelsen og eventuel ansøgning om tilskud til biocoverprojekt, kan tilskud til afholdte udgifter udbetales. Ansøger skal via regnskab dokumentere, at baselineundersøgelsen er udført og eventuel ansøgning om tilskud til biocoverprojekt udarbejdet i overensstemmelse med tilsagnet. Regnskabet skal attesteres af ansøgeren, og hvis de samlede udgifter overstiger 100.00 kr., skal regnskabet derudover påtegnes af revisor.

Læs mere om udbetaling af tilskud.

Vejledning til trin 2

I biocover-tilskudsordningens trin 2 gennemfører ansøger sit biocoverprojekt på baggrund af baselineundersøgelsen og projektbeskrivelsen fra trin 1.

Det samlede biocoverprojekt består bl.a. af detailprojektering, etablering af biocoversystem, opfølgende måling, eventuel udbedring, monitering og eventuel vedligeholdelse indtil sidste tilskudsdækkede monitering.

Detailprojektering 

Som en del af detailprojekteringen skal ansøger sikre, at det materiale, der ønskes anvendt til metanoxidation i biocoversystemet, opfylder forskellige materialekrav. For at kunne dokumentere dette, skal der udføres analyser og test, som udføres på repræsentative prøver af materialet. I den forbindelse skal ansøger følge retningslinjerne beskrevet.

Retningslinjerne er udarbejdet af DTU og har været til kommentering hos følgende firmaer, der har vist interesse i arbejdet med at foretage test og analyser af materialer til biocovers:

- ALS Denmark

- Eurofins

- Force Technology

- Rambøll

- Teknologisk Institut

- VBM Laboratoriet A/S 

Senest opdateret 10. februar 2017