Gebyr for sagsbehandling

Miljøstyrelsen opkræver i visse tilfælde et gebyr for sagsbehandling i forbindelse med godkendelser og tilsyn.

En del af Miljøstyrelsens sagsbehandling i forbindelse med godkendelser til indesluttet anvendelse af GMO og tilsyn med at afgørelserne følges, er gebyrbelagt. Gebyret er baseret på en timebetaling.

Gebyr for sagsbehandling i forbindelse med godkendelse

Miljøstyrelsen opkræver et gebyr for behandling af sager om anmeldelse af, eller ansøgning om godkendelse af:

  • Produktion med GMO og tilhørende produktionsfaciliteter.
  • Transport af særlig miljøfarlig GMO.

Gebyret skal dække de faktiske omkostninger i forbindelse med behandling af sagen, dvs. antallet af timer, som Miljøstyrelsen bruger på sagsbehandling og eventuelle omkostninger til indhentning af ekspertbistand.

Når Miljøstyrelsen har modtaget en fuldt belyst ansøgning om godkendelse af produktion af GMO’er, laver Miljøstyrelsen et overslag over de udgifter, der er forbundet med udarbejdelse af godkendelsen, herunder arbejdsløn, overhead og evt. indhentning af ekspertbistand. Miljøstyrelsen sender herefter en faktura på beløbet til virksomheden.

Når virksomheden har betalt fakturaen, påbegynder Miljøstyrelsen udarbejdelse af godkendelsen. Ved sagens afslutning vil Miljøstyrelsen foretage den endelige beregning af de faktiske omkostninger. Miljøstyrelsen vil herefter foretage en regulering af gebyret, hvis det indbetalte gebyr ikke modsvarer de faktiske omkostninger.

Undtaget for gebyrbetaling er:

  • Godkendelse til produktion, der foregår i et volumen på 10 liter kultur eller derunder i laboratorier, der er godkendt og klassificeret dertil.
  • Godkendelse af forskning med GMO og tilhørende forskningsfaciliteter.

Gebyr for tilsyn ved produktion med GMO

Tilsynsgebyret omfatter lønudgifter for tilsynsmedarbejderen i forbindelse med den enkelte tilsynsopgave samt dækning af de administrative omkostninger forbundet med tilsynet.

Tilsynsgebyret kan opkræves efter hvert tilsyn eller en gang om året for tilsynet i det pågældende kalenderår. 

Undersøgelser og konsulentbistand i forbindelse med den enkelte tilsynsopgave kan iværksættes efter underretning af virksomheden. Udgifterne hertil afregnes separat ud fra de til den enkelte undersøgelse eller konsulentopgave påløbne udgifter. 

Læs mere

Reglerne om gebyret findes i bekendtgørelse om gebyr for sagsbehandling og tilsyn efter lov om miljø og genteknologi. Gebyret bliver reguleret en gang om året på baggrund af det seneste offentliggjorte pris- og lønindeks i Økonomisk-Administrativ Vejledning fra Finansministeriet.

Pr. 26. Maj 2023 er timesatsen på 799 kr.

For flere oplysninger om hjemmel til at opkræve gebyr, se bekendtgørelse om gebyr i henhold til lov om miljø og genteknologi.