Lim

Der findes lim til ethvert formål. Mens gulv- og væglim oftest er vandbaseret, indeholder de fleste monterings- og kontaktlime organiske opløsningsmidler. Her får du gode råd om, hvordan du vælger produkter, der skader miljø og sundhed mindst muligt:

Udover svimmelhed, hovedpine og luftvejsirritation, kan lim med organiske opløsningsmidler i ekstreme tilfælde give skader på lever, nyre og hjerne. Derfor bør du omgås lim med omtanke og forsigtighed.

Tips om brug af lim

Før arbejdet

Køb vandbaseret lim

Vandbaseret lim er i dag lige så effektivt, som lim der indeholder organiske opløsningsmidler, fx hvis du skal lime beton- og træoverflader, gulvtæpper, linoleum eller kork. Kun på plast, gummi, keramik og metal kan det være nødvendigt at bruge lime med organiske opløsningsmidler.

Undgå lim med faremærker

Vælg lim, der ikke er faremærket. Lim kan være mærket med faresymboler, fx Xi (lokalirriterende) eller Xn (sundhedsskadelig). Samtidig er der en række risikosætninger, der fortæller om produktet kan give hudirritation eller andre gener. Lim som indeholder opløsningsmidler vil også typisk være mærket brandfarlig med et flammesymbol. 

Vælg lim med den laveste MAL-kode

Lim er mærket med en MAL-kode, der oplyser om de sikkerhedsforanstaltninger, man som minimum skal træffe, for at imødegå den sundhedsfare, der er ved produktet. Vælg altid produkter med de laveste tal. Helst 00-1 eller 0-1, så er du sikker på, at det er en vandbaseret lim. Hvis der er behov for at limen tørrer hurtigt, så kan det være nødvendigt at bruge en lim med organiske opløsningsmidler. Vælg i givet fald produkter med så lavt kodenummer som muligt. 

Kig efter miljømærker

Det er muligt at købe lim med det nordiske miljømærke Svanen. Mærket stiller krav til limens kvalitet og indholdet af kemiske stoffer. Limen må fx ikke indeholde kemikalier, som er på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer.

Under arbejdet

Her får du gode råd til, hvordan du håndterer lim, og hvordan du beskytter dig selv og andre under arbejdet:

Brug ikke spraylim indendørs

Spraydåser spreder opløsningsmidlerne ud i luften. Spraylime anbefales derfor kun til udendørs brug.

Sørg for god ventilation

Luft godt ud, når du limer.

Hold børnene væk, når du spraylimer

Lad ikke børn anvende sprayprodukterne eller opholde sig i nærheden, når du limer. Børn er mere udsatte end voksne, fordi de indånder en større mængde af de kemiske stoffer i forhold til deres vægt.

Undgå brug af spraydåser nær åben ild

Spraylim kan indeholde brandbare stoffer. Undgå derfor brug af spraydåserne i nærheden af åben ild eller andre antændelseskilder.

Lad andre lime, hvis du er gravid

Undgå at lime, hvis du er gravid eller ammer.

Brug handsker

Lim kan indeholde stoffer, som kan virke irriterende på huden, så husk at bruge handsker.

Efter arbejdet

Her får du gode råd til, hvordan du rydder op og skaffer dig korrekt af med rester, samt hvordan du sikrer et godt indeklima:

Aflever rester og spraydåser på genbrugsstationen

Lim kan være klassificeret som farligt affald og må derfor ikke smides i skraldespanden. Limrester, tomme spraydåser og limtuber skal i stedet afleveres på genbrugsstationen eller til din kommunes indsamlingsordning for farligt affald, der tager imod kemikalierester.

Luft ud indtil limen er tør

Vær opmærksom på, at lim også afgiver stoffer, mens det tørrer. Sørg derfor for god udluftning, indtil limen er helt tør.