PCB i armaturer til gamle lysstofrør

Grafik til kampagnen: Få PCB frem i lyset

PCB er giftigt og er af WHO klassificeret som kræftfremkaldende hos mennesker. Hvis man udsættes for meget PCB i mange år, kan det give helbredsproblemer. PCB kan gemme sig i gamle lysstofarmaturer. Men hvordan man kommer af med PCB’en?

Følg de fire trin og find ud af, om der er risiko for PCB i dine lysstofarmaturer

NEJ: Der er som hovedregel ikke PCB i lamper produceret efter 1986. 

JA: Gå til punkt 2. 

NEJ: Der er ikke PCB i lampen.

JA: Gå til punkt 3.

Hvis en kondensator lækker, ligner det olie, der siver ud. Se efter, om der er olie i lampeskærmen eller på gulvet.

Hvis der ikke er en synlig lækage, så tag egnede beskyttelseshandsker på og pil lysstofrøret ud. Se efter kondensatoren, der typisk ligner et batteri.

Lækker kondensatoren?

NEJ: Bortskaf lampen som almindeligt elektronisk affald.

JA: Gå til punkt 4.

Der kan trænge PCB-gas ud af små utætheder i kondensatoren, som du ikke umiddelbart kan se.

Vil du selv fjerne lampen, skal du iføre dig egnede beskyttelseshandsker, heldragt og åndedrætsværn.

Opbevar den ødelagte kondensator og den PCB-forurenede lampe i en lufttæt beholder, og aflever den på genbrugsstationen.

PCB i lysstofarmaturer

PCB står for PolyChlorerede Biphenyler og er et giftstof, som nedbrydes langsomt.

PCB har været anvendt i små kondensatorer, der kan sidde bag lysstofrør. Det blev i slutningen af 1986 forbudt at anvende PCB i kondensatorer, men du vil stadig kunne finde kondensatorer med PCB i gamle lamper med lysstofrør. PCB har også været anvendt i byggematerialer som elastiske fuger og maling. Den anvendelse blev forbudt i 1976.

 • Hvis lampen er fra 1986 eller tidligere. Man kan nogle gange se årstallet på kondensatoren.
 • Hvis lysstofrørets diameter er mere end 1,6 cm.
 • Hvis der siver PCB ud fra kondensatoren. Det ligner olie.
 • Du bør som minimum bære egnede beskyttelseshandsker, når du undersøger, om armaturet har en kondensator, som indeholder PCB.

En kondensator ligner ofte et batteri og kan være cylinderformet eller firkantet. 

""    ""    Firkantet kondensator

Armatur med gammel kondensator

 • Hvis du har fundet ud af, at der er risiko for PCB i dine gamle lysstofarmaturer, bør lysstofarmaturerne selvfølgelig fjernes.
 • Hvis du har mistanke om, at kondensatoren er utæt, bør du kontakte en elektriker, som kan fjerne kondensatoren og armaturet for dig.
 • Hvis du selv vil fjerne kondensatoren eller et lysstofarmatur, som er forurenet med PCB, kræver det egnet sikkerhedsudstyr. Du bør både bære heldækkende kemikalieresistent overtræksdragt, nitrilhandsker og luftværn med kombinationsfilter A2P3.
 • Kondensatorer med PCB og lysstofarmaturer, der er forurenet med PCB er farligt affald og skal afleveres på genbrugsstationen. Kom kondensatoren og det forurenede lysstofarmatur i en lufttæt beholder, når du fragter den.
 • Hvis du er i tvivl, så kontakt din elektriker, som kan fjerne den, uden nogen bliver udsat for giften.
 • Ja, al anvendelse af PCB er i dag forbudt.
 • Det blev 1. november 1986 forbudt at anvende PCB i kondensatorer, men det findes stadig i ældre armaturer. 
 • Der kan trænge PCB-gas ud af små utætheder i kondensatorer og det kan være svært at se, om kondensatoren er helt tæt.
 • Hvis først der trænger PCB ud af en utæt kondensator, kan det blive dyrt at fjerne PCB fra bygningen.
 • Det kan koste mellem 500 og 5.000 kr. pr. m2 at rense et rum for PCB, så PCB-indholdet i luften kommer ned på et acceptabelt niveau.
 • Der kan findes PCB-holdige lysstofarmaturer i alle typer af bygninger.
 • Der findes ikke en opgørelse af hvor mange bygninger i Danmark, som kan have et lysstofarmatur med PCB.
 • I 2013 blev det vurderet, at der var op til 7 tons PCB tilbage i små kondensatorer i lamper med lysstofrør. Det svarer til i størrelsesordenen 300.000 kondensatorer. Det skal understreges, at der er tale om en usikker vurdering.

PCB og sundhed

PCB står for PolyChlorerede Biphenyler. PCB er et POP-stof, som står for Persistent Organic Pollutants. Det er et meget problematisk og uønsket stof. POP-stoffer er karakteriseret ved deres giftige egenskaber, de nedbrydes meget langsomt i naturen og ophobes i levende organismer.

PCB kan overføres til mennesker gennem kosten, ved indånding og ved hudkontakt. Fødevarer er den største kilde til PCB i kroppen for befolkningen som helhed. PCB anses ikke for at være akut giftigt, men hvis man udsættes for meget PCB i mange år, kan det give helbredsproblemer. PCB, som ophobes i kroppen, kan blandt andet virke hormonforstyrrende, skade de indre organer, påvirke immun- og nervesystemet og øge risikoen for diabetes. WHO har klassificeret PCB som kræftfremkaldende hos mennesker.

Spædbørn, gravide og ammende er særligt udsatte i forhold til PCB.