Krav til transport af affald

Der stilles nogle krav til transport af affald, der er vigtige at orientere sig i inden affaldet sendes afsted. Herunder kan du læse om hvilke krav der gælder for henholdsvis anmeldepligtigt affald og grønlistet affald.

Krav til transport af anmeldepligtigt affald

Efter transportforordningens bilag II, del 1, nr. 7 og 13, skal der i en anmeldelse vedlægges dokumentation for, at de påtænkte transportører er registreret til affaldstransport. I forbindelse med behandlingen af en anmeldelse om overførsel af affald påser Miljøstyrelsen på den baggrund, at der er indsendt dokumentation for at de vognmandsvirksomheder, der påtænkes anvendt til vejtransport af affaldet i Danmark, er registreret som transportør eller indsamlingsvirksomhed i Affaldsregistret.

Ovenstående dokumentation kan fremsendes i form af en af følgende muligheder:

Miljøstyrelsen foretrækker, at den fremsendte dokumentation er i form af en erklæring.

Miljøstyrelsen har udarbejdet en skabelon til en sådan erklæring, som kan benyttes: Erklæring om registrering i Affaldsregistret.

Det bør af listen over fragtførere på en anmeldelse være markeret/angivet, hvilke af virksomhederne der skal udføre vejtransport i Danmark.

Opmærksomheden henledes på at alle affaldstransportører med egen vognmandstilladelse skal være registreret i Affaldsregistret, og at det er den vognmandsvirksomhed, der faktisk udfører transporten, som registreringspligten påhviler. Hvis vognmandsvirksomheden der anvendes til vejtransport af affald i Danmark ikke er registreret som transportør eller indsamlingsvirksomhed i Affaldsregistret, kan det udløse en bøde.

Affaldsregistret varetages af Energistyrelsen.

Transporter af affald på en anmeldelse skal varsles mindst 3 arbejdsdage inden de skal påbegyndes. Den dag varslingen indsendes, tæller, efter Miljøstyrelsens vurdering, med i de 3 arbejdsdage.

Miljøstyrelsen accepterer, at transporten påbegyndes på den varslede transportdag, eller på en dag i løbet af de følgende 2 uger. Tjek dog om de andre berørte lande også tillader dette.

Du kan se mere om beregningen af varslingsperioden, og hvilke dage affaldet må transporteres i henhold til dansk praksis her: Varslingsskema

Når en transport varsles, accepterer Miljøstyrelsen, at transportørens oplysninger ikke er udfyldt på transportformularen. Miljøstyrelsen kræver, at transportørens oplysninger er påført transportformularen, når transporten påbegyndes. Det er kun transportører, som er godkendt på anmeldelsen, som må anvendes.

Vær opmærksom på at dette er Miljøstyrelsens fortolkning og accept af, hvad der skal skrives på transportformularen ved varslingen. Miljøstyrelsen er blevet orienteret om, at  det ikke er alle lande, som har samme fortolkning. Hvis du ikke ved varslingen kan skrive den transportør på, som kommer til at blive brugt, skal du derfor tjekke om, de andre berørte lande også tillader, at du venter med at skrive transportøren på, indtil transporten påbegyndes.

Det udfyldte bilag 1B sendes til: Obfuscated Email i et pdf-format.

Digitale varslinger

Miljøstyrelsen ønsker at fremme anvendelsen af digitale løsninger og ser ingen hindring for, at transporter af affald kan varsles og bekræftes modtaget eller behandlet ved brug af et digitalt system. Blot skal det være let læseligt, det vil sige at dokumentet skal stadig kunne genkendes som et transportdokument i for eksempel pdf-format og kan derfor (endnu) ikke være i XML- eller CSV-format.

Når den enkelte transport finder sted, skal følgende medbringes og følge transportøren under hele transporten:

  • Transportformularen (bilag 1B fra Transportforordningen) for den pågældende transport
  • Samtykker fra alle involverede myndigheder (afsender-, transit- og bestemmelsesmyndigheden). Et samtykke er en kopi af anmeldelsesformularen (bilag 1A fra Transportforordningen) med en kompetent myndigheds skriftlige samtykke i boks 20. Nogle transitmyndigheder udsteder ikke skriftligt samtykke, men bruger i stedet begrebet "stiltiende samtykke". Der vil derfor ikke være et samtykke fra dette land/denne myndighed.
  • Følgebreve som er vedlagt et samtykke. Dette følgebrev er forskelligt fra myndighed til myndighed og kan indeholde særlige betingelser til samtykket.
  • I tilfælde af at der er anmodet om ændringer til anmeldelsen efter samtykke, skal myndighedernes accept af dette også medbringes under transporten.

 

Hvis en stor mængde affald skal transporteres med ét skib og efter ankomst til havn transporteres videre på flere lastbiltransporter, hvordan kan kravet om, at transporten ledsages af anmeldelsesformularer (bilag 1A) og transportformular (bilag 1B) så opfyldes?

Skal der være en transportformular for hver lastbil og dermed varsles en transport for hver lastbil?

For importer af affald til Danmark har Miljøstyrelsen som forsøg besluttet, at problemet kan håndteres på denne måde:

  • Der skal kun anvendes ét transportdokument pr. skibsladning.
  • Kopi af transportdokumentet skal følge hver enkelt lastbiltransporter.

Følgende skal noteres på kopien af transportformularen (bilag 1B):

  • Det skal angives, at der er tale om en deltransport, f.eks. ved at der ved transportnummeret angives transport x, a, b, c…
  • Der skal tilføjes oplysninger om den mængde affald, som transporteres med lastbilen.

Der skal udfyldes oplysninger om transportøren - For eksempel: Rederiet skal fremgå som 1. transportør, mens den lastbiltransportør, der anvendes, skal påføres i rubrik 8 som 2. transportøren.

Modtageren skal først indsende dokumentation til myndighederne på den originale transportformular, når alt affaldet fra skibstransporten er modtaget.

Husk at høre andre berørte lande, om de også kan acceptere denne løsning. 

Krav til transport af grønlistet affald

Vognmandsvirksomheder der anvendes til vejtransport af affald i Danmark, skal være registreret som transportør eller indsamlingsvirksomhed i Affaldsregistret.

Alle affaldstransportører med egen vognmandstilladelse skal være registreret i Affaldsregistret, og det er den vognmandsvirksomhed, der faktisk udfører transporten, som registreringspligten påhviler.

Der er på nuværende tidspunkt ikke krav om, at der under transporten medbringes dokumentation for registrering af transportøren i Affaldsregistret.

Hvis vognmandsvirksomheden der anvendes til vejtransport af affald i Danmark ikke er registreret som transportør eller indsamlingsvirksomhed i Affaldsregistret, kan det udløse en bøde.

Affaldsregistret varetages af Energistyrelsen.

På affaldskontrol med Miljøstyrelsen