Livscyklus og samfundsøkonomisk analyse for anvendelse af spildevandsslam

Affald

I rapporten er konsekvenserne (fordele og ulemper) af 13 forskellige behandlingsformer for behandling af spildevandsslam vurderet mht. miljø, ressourcer og økonomi, suppleret med alene en miljøvurdering af en 14. behandlingsform, som pt. ikke etableret, men en mulig (kommende) løsning såfremt fosfor skal udvindes fra asken ved forbrænding af spildevandsslam.

Miljøvurderingen er foretaget som en livscyklusvurdering. Resultaterne viser de potentielle miljøpåvirkninger, som under visse særlige omstændigheder kan forventes at indtræffe. Miljøvurderingen viser, at der ikke er et enkelt scenarie, som er bedst i alle miljøkategorier, og som uden forbehold kan siges at have den bedste miljøprofil. '

Miljøvurderingen er foretaget som en livscyklusvurdering. Resultaterne viser de potentielle miljøpåvirkninger, som under visse særlige omstændigheder kan forventes at indtræffe. Miljøvurderingen viser, at der ikke er et enkelt scenarie, som er bedst i alle miljøkategorier, og som uden forbehold kan siges at have den bedste miljøprofil. '

Der kan derfor ikke udpeges ét scenarie, der miljømæssigt set er det foretrukne. Det gælder dog generelt, at det må foretrækkes at udrådne slammet og udnytte energien fra den producerede biogas, da der herved produceres el og varme, som fortrænger fossilt baseret energi. Hvis slammet udgør en risiko for miljø og sundhed, fordi indholdet af tungmetaller er for højt, vil slammet blive forbrændt, som det i dag sker fx på Lynetten.

Hvis slammet skal forbrændes, er det miljømæssigt en fordel at udvinde fosforen fra asken. I de scenarier, hvor fosfor nyttiggøres, spares typisk en mængde virgint fosfor på ca. 30 kg. pr. ton tørstof slam.

Den samfundsøkonomiske vurdering viser, at mineralisering er den billigste behandlingsform ved decentral behandling på mindre anlæg (decentral behandling), mens slamforbrænding er dyrest. Direkte udbringning på landbrugsjord er den billigste behandlingsform ved central behandling, og slamforbrænding er også her dyrest.

Slamforbrænding på dedikerede slamforbrændingsanlæg koster omtrent det samme, uanset om der sker udnyttelse af fosforen eller ej. Der skønnes således en meromkostning på kun ca. 60 kr./ton tørstof. Fosforindvinding af asken er dog en ny teknologi under udvikling, hvor der er stor usikkerhed på omkostningerne. De velfærdsøkonomiske omkostninger mellem scenarierne varierer mellem ca. 1.600 kr. og ca. 5.300 kr. pr. ton tørstof slam.

Link til rapport