Affald til jord-bekendtgørelsen

Krav i affald til jord-bekendtgørelsen sikrer, at spildevandsslam kan anvendes til jordbrugsformål uden skadelige virkninger på miljøet, mennesker, planter og dyr, herunder også i områder med særlige drikkevandsinteresser.

Anvendelse af spildevandsslam til landbrugsjord er reguleret i bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål (affald til jord-bekendtgørelsen). EU’s slamdirektiv er implementeret i affald til jord-bekendtgørelsen.

Med bekendtgørelsen reguleres, hvilke affaldstyper, der kan anvendes til jordbrugsformål. I bekendtgørelsen stilles skrappe krav til kvaliteten af affaldet, herunder spildevandsslammet, med hensyn til såvel indholdet af tungmetaller og udvalgte miljøfremmede stoffer, samt hygiejniske og behandlingsmæssige krav.

Grænseværdier

Bekendtgørelsens grænseværdier er generelt fastsat ud fra det kriterium, at der ikke må ske en ophobning af metaller og miljøfremmede stoffer i jorden som følge af anvendelse af spildevandsslam og andet affald til jordbrugsformål. Ligeledes er det forbudt at anvende ubehandlet spildevandsslam til jordbrugsformål og anvendelsen af slammet er begrænset i forhold til behandlingens omfang.

Grænseværdierne for tungmetaller er siden den første affald til jord-bekendtgørelse blevet skærpet flere gange og er i dag blandt de skrappeste i Europa. Det betyder, at spildevandsslammet i dag er sammenligneligt med husdyrgødning og handelsgødning.

Fintmasket kontrolsystem

Affald til jord-bekendtgørelsen har desuden et fintmasket kontrolsystem, der betyder, at alt spildevandsslam analyseres og godkendes inden anvendelsen til jordbrugsformål.

Kvaliteten af spildevandsslam til jordbrugsformål er desuden underlagt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris bekendtgørelse om tilsyn med spildevandsslam mm. til jordbrugsformål.

I praksis er det Landbrugsstyrelsen, der har tilsynsforpligtigelsen med, at spildevandsslam anvendt til jordbrugsformål overholder kvalitetskravene.

Miljøstyrelsens Informationscenter

Kontakt informationscenteret ved generelle henvendelser til Miljøstyrelsen.