Brændeovne - ejerskifteordningen

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er for at føre tilsyn med ejerskifteordningen, der med hjemmel i bekendtgørelse nr. 1449 af 17.juni 2021 om udskiftning eller nedlæggelse af visse fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW ved ejerskifte af fast ejendom (ejerskiftebekendtgørelsen), fastsætter regler om erhververens pligt ved ejerskifte af fast ejendom til at foretage indberetning af oplysninger om visse fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW i form af brændeovne og pejseindsatse i forbindelse med tinglysning.

Dine personoplysninger undergives i den forbindelse den nødvendige sagsbehandling, herunder fx journalisering efter offentlighedsloven, ligesom dine oplysninger opbevares efter arkivlovgivningen.

 • Miljøbeskyttelseslovens (Lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023 om miljøbeskyttelse) § 7, stk. 1, nr. 12
 • Ejerskiftebekendtgørelsen 
 • Vi behandler CPR-numre med henblik på entydig identifikation efter databeskyttelseslovens (Lovbekendtgørelse nr. 702 af 23. maj 2022 om Det Centrale Personregister) § 11, stk. 1. 
 • Behandling af eventuelle oplysninger om strafbare forhold sker på baggerund af databeskyttelseslovens (Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer  i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger) § 8, stk. 1, idet behandlingen er nødvendig for varetagelsen af styrelsens opgaver. 

Miljøstyrelsens behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig.

Almindelige oplysninger i form af:  

 • Navn
 • Adresse
 • CPR.nr/CVR.nr

I nogle tilfælde behandler vi oplysninger om strafbare forhold, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Miljøstyrelsen indgiver en politianmeldelse, såfremt vi ikke modtager dokumentation for fyringsanlæg produceret efter 1. januar 2003. 
 • Miljøstyrelsen indgiver en politianmeldelse, såfremt vi ikke modtager oplysninger om, at fyringsanlæg produceret før 1. januar 2003 er udskiftet eller nedlagt.
 • Miljøstyrelsen indgiver en politianmeldelse, såfremt vi ikke modtager en ansøgning om, at Miljøstyrelsen skal træffe en afgørelse om produktionsåret for fyringsanlæg, hvor produktionsåret er ukendt.
 • Miljøstyrelsen overdrager endvidere personoplysninger til Gældsstyrelsen, hvis der er tale om eventuel gæld til inddrivelse. 
 • Derudover videregiver Miljøstyrelsen personoplysninger til andre parter, hvis vi er forpligtet hertil i henhold til anden lovgivning – herunder aktindsigt ifølge Offentlighedsloven og Miljøoplysningsloven.
 • Miljøstyrelsen overlader endvidere dine personoplysninger til styrelsens databehandlere og administration, f.eks. Statens IT og Statens Administration.

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Dine oplysninger stammer fra Tinglysningsretten og CPR-registeret.

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at oplysninger ofte er omfattet af Arkivloven, og at vi derfor beholder dem, indtil de skal arkiveres eller kasseres efter reglerne i denne lov. I øvrigt behandler vi kun dine oplysninger, så længe de er nødvendige til det formål, de er indsamlet med henblik på. Når der ikke længere foreligger et retligt eller administrativt behov, bliver oplysningerne slettet i henhold til Miljøstyrelsens politik for sletning af personoplysninger, hvilket som udgangspunkt vil være 10 år efter, at sagen er afsluttet hos Miljøstyrelsen.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du skrive til Miljøstyrelsen via Offentlig Digital Post (e-boks).

Alternativt kan du skrive til Obfuscated Email, men så skal du være opmærksom på ikke at sende følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger), fortrolige oplysninger (f.eks. CPR-nr.) eller oplysninger om strafbare forhold.

Angiv venligst i emnefeltet, hvilken rettighed du vil gøre brug af. 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på artikel 6, stk. 1, litra e (se afsnittet "Formålet med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger"), har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af grunde, der måtte vedrøre din særlige situation.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk

Miljøstyrelsen har vedtaget interne politikker og retningslinjer om informationssikkerhed og databeskyttelse, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at gå tabt eller blive ændret samt mod uautoriseret offentliggørelse eller adgang til dem.

Miljøstyrelsen er forpligtet til at følge informationssikkerhedsstandarden ISO 27001 samt efterleve statslige tekniske krav til informationssikkerhed. Dette betyder, at organisatoriske og tekniske foranstaltninger løbende tilpasses på baggrund af risikovurderinger.

I det omfang Miljøstyrelsen benytter eksterne leverandører til at behandle personoplysninger, er disse underlagt skriftlig instruks og kontrol.

I tilfælde af sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig, som fx risiko for identitetstyveri og lignende, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt, så du kan tage dig dine forholdsregler.

Opdateret den 8. maj 2023.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Miljøstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Miljøstyrelsen
Tolderlundsvej 5
5000 Odense C
CVR-nr.: 25798376
Telefon: 72 54 44 66
E-mail: Obfuscated Email

Kontakt Miljøstyrelsens databeskyttelsesrådgiver

Har du spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver:

 • E-mail: Obfuscated Email
 • Telefon: 93 59 70 11 (træffes hver onsdag kl. 10-12)
 • Brev: Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C, att. Databeskyttelsesrådgiver

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk