Kildeopsporing i testopland

Miljøprojekt nr. 2245, September 2023

I oplande til Odense Å har DHI kortlagt forureningskilder til miljøfarlige forurenende stoffer (MFS) i vandmiljøet.


Viden om kilder til MFS og deres vej til vandmiljøet er en forudsætning for at kunne iværksætte effektive og målrettede indsatser. Miljøstyrelsen igangsatte dette projekt for at tilvejebringe yderligere viden om kilder til MFS og deres afledningsmønstre.

Undersøgelserne tager b.la. udgangspunkt i MFS, for hvilke der i vandområdeplaner 2021-2027 er konstateret overskridelser af miljøkvalitetskrav, samt MFS for hvilke et miljøkvalitetskrav er under udarbejdelse, og hvor en overordnet gennemgang af overvågningsdata indikerer, at det foreløbige miljøkvalitetskrav kan være overskredet. Projektet er gennemført i oplande til Odense Å, som repræsenterer mange forskellige forureningskilder. Der er undersøgt oplande i både åbent land og byområde. I oplandene er der bl.a. landbrugsdrift, gartnerier, industri, forurenede grunde og renseanlæg. I vandløbet er der udtaget vandprøver og sedimentprøver. Der er udtaget vand-prøver i forskellige tilløb til vandløbet, herunder i dræn fra landbrugsopland, afledning fra deponi, regnvandsudløb fra villakvarterer og industriområder samt overløb fra fælleskloak og spildevand fra indløb og udløb til renseanlæg.

Rapporten beskriver afledningsmønstre for de undersøgte MFS, opsummerer kilderne til stofferne og kvantificerer i et vist omfang bidraget fra de forskellige oplande.

Miljøstyrelsen vil arbejde videre med projektets resultater med henblik på dels at udarbejde en vejledning til kommunernes kommende kildeopsporingsindsats og dels at udarbejde et indsatsprogram for MFS.

Læs publikationen