Screeningsundersøgelse af udvaskning fra vindmøllevinger

Miljøprojekt nr. 2242, April 2023.

Udtjente vindmøllevinger, som ikke kan genanvendes eller materiale nyttiggøres, bliver – eventuelt sammen med affald fra produktionen af vindmøllevinger – i et vist omfang placeret på danske affaldsdeponeringsanlæg. Der findes ikke umiddelbart nogen dokumentation af, hvorledes vindmøllevinger og vindmøllevingeaffald kan forventes at opføre sig, når det er placeret på en deponeringsenhed, herunder om der, når der trænger nedbør gennem affaldet, kan udvaskes potentielt skadelige stoffer fra vindmøllevinger-ne/vindmøllevingeaffaldet. I givet fald vil sådanne stoffer kunne bidrage til forureningen af perkolatet fra deponeringsenheden og eventuelt øge behovet for rensning af dette. Miljøstyrelsen har derfor anmodet Danish Waste Solutions ApS (DanWS) om at gennemføre en screeningsundersøgelse til belysning af, om man på deponeringsanlæg generelt må forvente en stofudvaskning fra glasfiberprodukter/vindmøllevinger og i givet fald, hvilke stoffer det drejer sig om.

Formålet med screeningsundersøgelsen har været følgende:

- At undersøge, om der i litteraturen findes informationer om stofudvaskning fra vindmølle-vinger og andre glasfiberprodukter;

- At gennemføre udvaskningstests på forskellige typer af vindmøllevinger fra forskellige producenter og fra andre glasfiberprodukter. Der analyseres som minimum for de 22 PFAS’er, som pt. er reguleret i Danmark, men hvis det er muligt, ønskes analysemetoden QTOF anvendt til at udføre non-target-analyser med fokus på PFAS og andre problematiske stoffer.

Læs publikation