Affaldsstatistik 2020

Miljøprojekt nr. 2217, 2022 I den nationale Affaldsstatistik 2020 opgøres den danske affaldsmængde, fordelt på affaldstyper, behandling og affaldskilder for perioden 2016 – 2020.

Statistikken er formet med udgangspunkt i data, som affaldsindsamlere og affaldsbehandlere årligt skal indberette til Affaldsdatasystemet (ADS). Af statistikken fremgår derfor indsamlede mængder af forskellige affaldsfraktioner suppleret med oplysninger om, hvor affaldet stammer fra. Eksempelvis er der i 2020 blevet produceret i alt 12,1 mio. ton affald, hvoraf 3,5 mio. ton stammer fra husholdninger.

I Affaldsstatistik 2020 fremgår der endvidere oplysninger om, hvor meget affald, der er blevet hhv. eksporteret fra og importeret til Danmark. Der er både blevet importeret og eksporteret mere affald i 2020 sammenlignet med de tidligere år. 

Mængden af affald indsamlet til hhv. genanvendelse, forbrænding, deponi og anden endelig materialenyttiggørelse opgøres også i statistikken. Den totale andel af affald indsamlet til genanvendelse er steget fra 46 % i 2019 til 47 % i 2020. Tilsvarende er andelen indsamlet til forbrænding faldet.

Mængden af husholdnings- og husholdningslignende affald (MW) pr. indbygger er desuden opgjort, og mængden er blevet nedjusteret fra 842 kg/indbygger til 813 kg/indbygger. Nedjusteringen skyldes øget kvalitetssikring af data samt at Miljøstyrelsen har tilpasset sin dataafgrænsning for, hvad der anses som MW.

Endvidere opgøres andelen af MW, der reelt er blevet genanvendt. Opgørelsen er lavet med en ny metode, der tager udgangspunkt i indrapporterede slutbehandlede mængder. I tidligere affaldsstatistikker er opgørelsen af reel genanvendelse baseret på gennemsnitlige tabsrater. Metodeskiftet medfører, at den opgjorte reelle genanvendelse falder for 2020, når der sammenlignes med tidligere år. Det betyder ikke nødvendigvis, at der er i praksis er blevet genanvendt mindre end tidligere.

Som følge af et krav fra Handlingsplan for Cirkulær Økonomi fremgår der i statistikken reelle genanvendelsesprocenter for MW pr. kommune. Disse procenter er også opgjort med den nye metode, som stadig er under udvikling. De reelle genanvendelsesprocenter er derfor behæftet med stor usikkerhed.

Læs publikation