Madaffald fra restaurationsbranchen og restaurationstjenester - 2018

Danmark er forpligtet til årligt at indberette data for madaffald fra de forskellige led i forsyningskæden, herunder restaurationsbranchen og restaurationstjenester.

Danmark er forpligtet til årligt at indberette data for madaffald fra de forskellige led i forsyningskæden, herunder restaurationsbranchen og restaurationstjenester.

I denne rapport beskrives metoden til at opgøre den samlede mængde madaffald i restaurationsbranchen og restaurationstjenester i henhold til de bestemmelser, der er fremført i forbindelse med revisionen af affaldsdirektivet og tilhørende retsakter. Samtidig etableres der en baselineopgørelse over mængden af madaffald i førnævnte brancher.

Baselineopgørelsen baseres på dataindsamling fra tilgængelige kilder. Metoden er primært baseret på at sammenholde data fra affaldsdatasystemet med data fra affaldsanalyser. Derudover er der foretaget en udvidet beregningsmodel for seks branchekoder, der muliggør at indfange mængden af affald, der ikke kan opgøres via affaldsdatasystemet.

I forbindelse med nærværende projekt er mængden af madspild i restaurationsbranchen og restaurationstjenester ligeledes vurderet.

I rapporten er andelen af andre genanvendelige fraktioner i restaffaldet opgjort. Opgørelsen er foretaget på baggrund af de føromtalte affaldsanalyser.

Der gøres opmærksom på, at opgørelsen af madaffald og madspild ikke kan sammenlignes med tidligere opgørelser

Læs publikation