Undersøgelse af fysiske urenheder i biopulp

Miljøprojekt nr. 2158, 2021 Projektet har til formål at undersøge kvaliteten af biopulp i forhold til indhold af fysiske urenheder, herunder at indsamle viden omkring sammensætningen af plastpolymerer i biopulpen og teste effekten af brugen af en 1 mm sigtestørrelse fremfor 2 mm.

I projektet blev 6 anlæg af forskellige forbehandlingstyper udvalgt til prøvetagning og analyse, hvor størstedelen af anlæggene håndterede særskilt indsamlet køkken- og madaffald fra husholdninger og erhverv med husholdningslignende affald. Et enkelt anlæg håndterede tidligere fødevarer og madaffald fra service/industri.

For hvert anlæg blev der for 4 delprøver anvendt 2 mm sigtestørrelse for fundne fysiske urenheder. Af de 4 delprøver blev 2 yderligere analyseret for fundne fysiske urenheder med anvendelse af 1 mm sigtestørrelse.

På baggrund af analyserne for 2 mm er det fundet, at middelværdierne for de valgte anlæg overholder grænseværdierne for fysiske urenheder i Affald til jord-bekendtgørelsens bilag 2, og at anlæg med poleringstrin generelt har en højere renhed ift. konventionelle forbehandlingsanlæg. Indholdet af plastpolymerer blev hovedsageligt identificeret til LDPE eller Mater-Bi (bioposer).

På baggrund af analyserne ned til 1 mm er det fundet, at alle anlæg overholder grænseværdierne. Der observeres samtidig en forøgelse i fund af plastindhold. Især anlæg med lave værdier for plastindhold ned til 2 mm viser stor procentuel forøgelse, hvilket skyldes en større følsomhed. Fordelingen af plast er sammenlignelig med 2 mm-analyserne.

Projektet viser, at 1 mm-analysen er meget arbejdstung pga. oprensningsprocedurer, og en udsortering til 1 mm vurderes for omfattende at etablere ift. gevinsten og på baggrund af overholdelse af nuværende grænseværdier.

Læs publikation