Prisen for Cirkulære Indkøb

Denne rapport indeholder en analyse af det offentliges indkøb af produkter efter cirkulær økonomi-principper. Analysen undersøger de klimamæssige og økonomiske konsekvenser ved at indkøbe otte produktområder efter cirkulære forretningsmodeller sammenlignet med traditionelle indkøb. Produkterne er valgt ud fra indkøbsvolumen, klimamæssigt potentiale, interesse fra indkøbere, tilgængelighed i markedet og input fra projektets følgegruppe. De cirkulære forretningsmodeller, der sammenlignes i rapporten, inkluderer: køb af varer med øget indhold af genanvendt materiale og genbrugte komponenter, køb af brugte produkter, tilbagesalg af varer efter endt brugsperiode, køb af energieffektive produkter, levetidsforlængelse gennem opgradering, leasing og sammenligninger mellem engangs- og flergangsservice. De udvalgte produktgrupper er belysning, vaskemaskiner, opvaskemaskiner, computere, biler, hæve-sænke-borde, krus og asfalt.
Analysens metode er en kombination af totaløkonomi, hvor udgifter og indtægter fra hele levetiden beregnes, og livscyklusanalyse, hvor klimabelastninger fra produktets livscyklus og en økonomisk værdisætning af miljøskaderne heraf regnes med, herunder fremskaffelse af materialer, produktion, brugsfase og end-of-life. Samlet beregnes en total udgift pr. levetidsår.

Konklusionen er, at de mest klimavenlige indkøb i de fleste tilfælde også er de billigste ift. totaløkonomien. For produkter med kortere levetider fx bærbare computere er forlængelse af levetiden afgørende for at mindske udledningen af klimagasser. Desuden er energiforbruget i brugsfasen vigtig at regne med i en totaløkonomisk pris for produkter med lange brugstider fx belysning. For flere af produkterne viste analyserne, at der findes flere løsninger til at opnå klimaforbedringer med nogenlunde samme pris. Rapporten giver inspiration og en metode ved offentlige indkøb med fokus på cirkulær økonomi.

Læs publikation