Kortlægning af emballagemængder og økonomi i det nuværende affaldssystem

UAFF nr. 22, 2019 En revision af EU’s affalds- og emballagedirektiver betyder, at der skal være indført udvidet producentansvar for emballage i alle EU-lande senest 31. december 2024.

Indførelsen af et producentansvar for emballage forventes at medføre væsentlige økonomiske konsekvenser for alle aktører i affaldssektoren, herunder emballageproducenter, forbrugere, detailhandlere, indsamlere, sorterings- og genvindingsvirksomheder, tilsynsmyndigheder og kommuner.

På den baggrund har Miljøstyrelsen ønsket en analyse med det formål at skabe overblik over relevante aktører på emballageområdet i Danmark og at kortlægge emballagemængderne og den tilhørende økonomi. Analysen har samlet haft til hensigt at styrke grundlaget for de beslutninger, der skal træffes i forhold til implementering af en organisering af det udvidede producentansvar for emballage.

Fire delanalyser

Rapporten består af fire delanalyser centreret om kortlægning af emballageområdet i Danmark. De fire delanalyser kan dog læses separat. De fire delanalyser er:

  • Delanalyse 1. Kortlægning af virksomheder, der markedsfører emballage. Det er kortlagt, hvilke virksomheder der, alt efter hvem der vælges som producenten, kan forventes at skulle betale for markedsføring af emballage i et fremtidigt producentansvarssystem.
  • Delanalyse 2. Kortlægning af markedsført emballage og emballageaffaldsstrømme. Der er kortlagt værdikæder for emballage fra markedsførte produkter samt emballageaffaldsstrømme og aktører indenfor otte emballagefraktioner. 
  • Delanalyse 3. Analyse af økonomien i emballageaffaldssystemet. Økonomien vedrørende håndteringen af emballageaffaldet er opgjort på baggrund af en top-down-analyse. Derudover er der foretaget en kortlægning af affaldsbehandlingsanlæg i Danmark og væsentlige udenlandske aftagere af emballageaffald fra Danmark.
  • Delanalyse 4. Fremskrivning af emballage og emballageaffald. Der er opstillet to scenarier for udviklingen af emballage og emballageaffaldsstrømme frem til 2030.

Læs publikation