Microplastic in Danish wastewater - Sources, occurrences and fate

Miljøprojekt nr. 1906, 2017 Formålet med nærværende studie har været at evaluere danske renseanlægs rolle i udledningen af mikroplast til miljøet både i forhold til udledningsmængder og hvilke typer af plastikpolymerer, der udledes og hvis muligt, hvilke kilder disse plastikpolymerer kan stamme fra.

Prøver fra 10 renseanlæg (indløbs- og renset spildevand), slam fra 5 af disse renseanlæg og 10 landbrugsjorde (5 jorde som har fået tilført slam som gødskning og 5 jorde, som ikke har fået tilført slam) er blevet analyseret for indholdet af mikroplast med den mest avancerede metode til måling af mikroplast, der eksisterer i dag (Fourier Transformeret Infrarød Spektroskopi billedbehandling med Focal Plane Array, FT-IR). Denne metode muliggør både bestemmelsen af mikroplastkoncentrationerne i prøverne og identifikation af, hvilke plastpolymerer mikroplastpartiklerne består af.
----
The objectives of the present study were to evaluate the role of Danish wastewater treatment plants (WWTPs) in the emission of microplastic to the environment in terms of amounts and types of plastic polymers emitted and if possible, to evaluate which sources these plastic polymers could originate from.

Samples from 10 WWTPs (wastewater, inlet and outlet), sludge from 5 of these plants, and 10 farmlands soils (5 soils that had received sludge as fertilizer and 5 that had not) were analysed for the occurrences of microplastic with the currently most advanced method available for microplastic investigations (Fourier Transformed Infrared Spectroscopy imaging applying a Focal Plane Array). This method allows both determination of the microplastic concentrations in the samples and identification of the type of plastic polymer of each microplastic particle.

Læs publikation