Material Resource Productivity in Denmark - Past trends and outlook to 2030

The report examines resource productivity in Denmark from 2000 to 2014 and gives an indication of a projection in resource productivity in Denmark towards 2030.

In 2014, the Danish economy used 113.2 million tonnes of material resources domestically (DMC), such as biomass, fossil energy carriers, metallic and non-metallic minerals to produce a GDP of approximately 1837 billion DKK. This corresponds to a productivity of 16.22 DKK/kg of material resources. Resource productivity in Denmark has improved by 21,6 % in total in the period 2000-2014. This corresponds to approx. 1.41 % improvement per annum. In comparison, the resource productivity in the EU improved by 34 % in the period of 2000 to 2014.

In the period 2014-2030, in a business as usual scenario, the resource productivity of the Danish economy is estimated to improve by approximately 15 % in total. This estimate is associated with considerable uncertainty, primarily due to the high fluctuations in the use of non-metallic minerals.

The resource productivity figures are greatly dominated by resource use in a few sectors and the productivity improvement is primarily caused by a slow-down in the construction sector from 2009 onwards – this is also true for the EU as a whole.

Environmental impacts associated with the extraction of raw materials in DMC do not closely follow the tonnage of materials: while non-metallic minerals make up around half of the DMC, the environmental impact (expressed as greenhouse gas emissions) is below 1 % of the total impacts.

 

DANSK RESUME

Rapporten undersøger ressourceproduktiviteten i Danmark i perioden 2000-2014 og giver et bud på en fremskrivning i ressourceproduktiviteten i Danmark frem mod 2030.

I 2014 forbrugte den danske økonomi 113,2 millioner tons materialer på hjemmemarkedet, såsom biomasse, fossile brændsler, metalliske og ikke-metalliske mineraler. Dette forbrug genererede et BNP på omkring 1.837 milliarder kr., hvilket svarer til en produktivitet på 16,22 kr./kg materiale.

Den danske ressourceproduktivitet er samlet set forbedret med 21,6 % i perioden 2000-2014, hvilket svarer til en gennemsnitlig, årlig forbedring på ca. 1,41 %. Til sammenligning er ressourceproduktiviteten i EU forbedret med 34 % i perioden 2000-2014. Med udgangspunkt i et business-as-usual scenarie, forventes den danske ressourceproduktivitet samlet set at forbedres med i størrelsesordenen 15 % i perioden 2014-2030. Det skal bemærkes at fremskrivningen er behæftet med nogen usikkerhed, hvilket primært skyldes høje fluktuationer i brugen af ikke-metalliske mineraler.

Tallene for ressourceproduktivitet er domineret af ressourceforbruget i nogle få sektorer og forbedringen i produktiviteten er hovedsageligt forårsaget af et fald i aktiviteterne i bygge- og anlægssektoren siden 2009. Dette gør sig også gældende for EU samlet set.

Ikke-metalliske mineraler, som udgør omkring halvdelen af DMC (opgjort på vægt), udgør blot under 1 % af de samlede miljøpåvirkninger (udregnet i form af klimagasudledninger). I stedet domineres miljøpåvirkningerne af udvinding af fossile brændstoffer (57 %) og biomasse (36 %). De miljøpåvirkninger, som er forbundet med udvinding af råstoffer i DMC følger således ikke mængden af udvundne materialer.

Læs publikation