Microplastics - Occurrence, effects and sources of releases to the environment in Denmark

Environmental project No. 1793, 2015 Denne rapport indeholder en gennemgang af den eksisterende viden om problemstillingerne i relation til forurening med mikroplast med fokus på anvendelse og udslip af mikroplast i Danmark og forekomsten af mikroplast i de omkringliggende farvandsområder.

I rapporten er mikroplast defineret som små plaststykker på 1 µm til 5 mm.

Mikroplast er påvist i organismer på alle niveauer i den marine fødekæde såvel som i vand og sediment.

Der er potentielt tre typer af skadelige virkninger af mikroplast: (1) fysiske virkninger relateret til indtagelse, (2) toksisk respons fra frigivelse af farlige stoffer i plasten og, (3) toksisk reaktion på forureningsstoffer, der er adsorberet til mikroplasten. Disse effekter er vist laboratorieeksperimenter men ikke dokumenteret i miljøet.

Selvom størstedelen af det mikroplast der er i spildevand ender i spildevandsslam, er renseanlæg en vigtig potentiel kilde til udledning af mikroplast i havet.

De områder hvor mest mikroplast i miljøet kommer fra er nedslidning af bildæk, maling, vejstriber, tekstiler m.m. Rapporten vurderer at det kun har lille betydning at mikroplast anvendes direkte i visse produkter (fx i kosmetik eller til brug i blæsemidler).


This report contains a review of existing knowledge on issues related to contamination by micro-plastic with a focus on the use and release of micro-plastics in Denmark and the occurrence of micro-plastics in the surrounding waters.

Micro-plastic defined as small plastic pieces of 1µm to 5 mm.

Micro Plastics are detected in organisms at all levels of the marine food chain as well as in water and sediment.

There are potentially three types of adverse effects of the micro-plastic: (1) physical effects related to the intake, (2) toxic response by the release of hazardous substances in the plastic and, (3) toxic reaction to the pollutants which are adsorbed to micro plastic. These effects are shown in laboratory experiments but not proven to occur in the environment.

Although the majority of the micro plastics in the waste water end up in the sewage sludge, wastewater treatment plants are important potential sources of emission of the micro-plastics in the ocean.

The most important sources of release of micro-plastics to the environment are tires, paints, road markings, textiles, etc. The report estimates that only minor significance to micro plastic used directly in certain products (for example, in cosmetics or for use in blowing agents).

Læs publikation