Trætjære-produkter i Danmark - forskellige sundhedsfarer

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. 119, 2012

Trætjære fremstilles ved delvis forbrænding af træ. Rapporten beskriver sundheds- og miljøfare ved trætjære under påføring og ved efterfølgende brug af tjærede emner.

Produkter på det danske marked er kortlagt, og et udvalg er analyseret for indhold, dels afgivelse under brug. Resultaterne er anvendt til at beskrive risici fra produkterne.

Der er undersøgt otte rene trætjærer og en opblandet trætjære. De rene trætjærer var alle allergifremkaldende og miljøfarlige, og de afdampede vekslende indhold af irriterende stoffer. Irritations- og allergirisiko samt miljøfare fra den opblandede tjære var væsentlig mindre.
Forsvarlig brug kræver beskyttelse af huden. Behov for åndedrætsværn afhænger af det tjæreprodukt, man vælger.

Læs publikation