Aså - Gerå Vildtreservat

Aså og Gerå Enge er marine forlandsdannelser. De kystnære dele henligger som naturlige strandenge, men afløses længere inde i land af opdyrkede arealer. 

Efter anlæg af havnen ved Aså er der ved ny landdannelse opstået en tange syd for havnen, som afsnører en lagune kaldet Krebsehavet. I den sydlige del af reservatet slynger Geråen sig i store bugter før den løber ud i Kattegat. Ved Geråens udløb findes langs kysten pletvise forekomster af ydre rørsump domineret af strandkogleaks og tagrør.

Det tilstødende kystområde er lavvandet med undervandsvegetation af havgræs og ålegræs. Mod syd skyder "Borgmestermo-len" sig et par hundrede meter ud i havet. Herfra har man en god oversigt over området.

Rastende fugle 

Aså-Gerå Vildtreservat er en del af det EF-fuglebeskyt-telsesområde, der er udpeget i Ålborg Bugt mellem Lyngså i nord og Dokkedal syd for Limfjorden.

Området er af international betydning for lysbuget knortegås, gravand, ederfugl, sort-and og fløjlsand samt betydningsfuld for mørkbuget knortegås og pibeand. Derudover er reservatet en vigtig raste- og fourageringslokalitet for vadefugle bl.a. almindelig ryle, hjejle og hvidklire.

Ynglefugle 

Strandengene ved Aså og Gerå er et vigtigt yngleområde for flere vadefuglearter blandt andet rødben, almindelig ryle, vibe og strandskade samt for småfugle som gul vipstjert og engpiber.

Vildtreservat 

Miljø- og Energiministeren har med virkning fra 1. september 2001 udlagt Aså og Gerå enge og den tilstødende del af søterritoriet som vildtreservat.

Reservatet omfatter 702 ha heraf er 258 ha landarealer.

Reservatets afgrænsning og bestemmelser er fastsat i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse af 25. juni 2001 om Aså-Gerå Vildtreservat.

Nye reservater for vandfugle

Aså-Gerå Vildtreservat er et af de ca. 50 reservater der er blevet oprettet eller udvidet siden 1993. Baggrunden er en folketingsbeslutning i forbindelse med vedtagelsen af lov om jagt og vildtforvaltning som trådte i kraft i 1994.

De nye reservater udbygger det eksisterende netværk for ynglende og trækkende vandfugle i Danmark. Reservaterne er fristeder hvor fuglene har fred til at raste og søge føde.

Effekten af reservaterne bliver fulgt gennem et overvågningsprogram som Danmarks Miljøundersøgelser gennemfører for Naturstyrelsen.

Det forventes, blandt andet på baggrund af de foreløbige resultater af overvågningen, at etableringen af Aså-Gerå Vildtreservat vil medføre, at flere fugle vil opholde sig i området og i længere tid. Samtidig kan både jægere og andre naturinteresserede glæde sig over, at mulighederne for gode naturoplevelser vil blive større.