Affaldsstatistik 2006

Publikationen indeholder en total opgørelse over affaldsproduktionen i Danmark opdelt på kilder, affaldstyper, affaldsfraktioner, behandlingsformer samt en opgørelse over import og eksport af affald. Orientering fra Miljøstyrelsen, 2, 2008

Statistikken giver desuden et overblik over udviklingen i affaldsmængderne i årene 1994-2006. Udviklingen sættes desuden i relation til sigtelinierne i regeringens Affaldsstrategi 2005-2008.

Læs publikation