Miljøstyrelsens opgaver

Miljøstyrelsen arbejder for rig natur, rent miljø, sikker kemi og grøn produktion.

Dialog med erhvervslivet

Miljøstyrelsens aktiviteter retter sig i stort omfang mod dansk erhvervsliv: Industri, landbrug, rådgivnings- og konsulentvirksomheder samt erhvervslivets organisationer. 

Rammevilkårene for danske virksomheder præges i stigende grad af det globale marked, og miljø er i dag en væsentlig konkurrenceparameter for mange virksomheder. Tidlig dialog om beslutninger i EU og andre internationale fora er derfor vigtig for at sikre miljømæssige fremskridt på en måde, som samtidig balancerer danske interesser.

Viden om miljøet

Faglig indsigt og opdateret miljøviden er nødvendig for, at vi kan løse vores opgaver optimalt. Derfor indsamler Miljøstyrelsen viden og data om miljøpåvirkninger og følger udviklingen i miljøtilstanden bl.a. vha. det nationale overvågningsprogram NOVANA, som omfatter mere end 35.000 stationer og 250.000 undersøgelser i perioden 2017-21. Vi gennemfører projekter, og vi udvikler og driver godt 60 miljødatabaser.

Miljøstyrelsen dokumenterer miljøinitiativers økonomiske konsekvenser for samfundet ved hjælp af miljøøkonomiske analyser. Den nye viden formidles gennem bl.a. publikationer, pressearbejde samt vores hjemmeside mst.dk.

Miljøkommunikation til borgerne

Miljøstyrelsen vil sikre, at danskere til enhver tid har nem og hurtig adgang til miljøviden: Nye regler på miljøområdet, ny viden om produkter og kampagner og gode råd til, hvordan man som borger kan tage personligt ansvar i hverdagen.

Regler nationalt og internationalt

Miljøstyrelsen administrerer en række love, bekendtgørelser og EU-retsakter, som bl.a. handler om miljøbeskyttelse, kemiske stoffer og produkter, affaldshåndtering og forurenet jord.

Ca. halvdelen af nye regler har baggrund i EU-direktiver. Juridisk kvalitet og retssikkerhed er sammen med enkelhed og overskuelighed nøgleord i Miljøstyrelsens regelarbejde. 

Miljøstyrelsen som godkendelsesmyndighed

Miljøstyrelsen har ansvaret for godkendelsen og tilsynet med de største, mest komplicerede og potentielt mest forurenende virksomheder, herunder de kommunale affaldshåndteringsanlæg.

Miljøstyrelsen Virksomheder er miljømyndighed for knap 400 virksomheder og varetager opgaven fra kontorer i Slagelse, Odense og Aarhus.

Herudover godkender Miljøstyrelsen fx pesticider, før de må markedsføres i Danmark, og afgør her ca. 200 sager om året. Vi står også for at godkende import og eksport af affald, hvor vi modtager ca. 450 sager om året.

Miljøstyrelsen har tilsyns- og kontrolfunktioner. Fx kontrollerer styrelsens Kemikalieinspektion, at regler om kemiske stoffer i kosmetik, legetøj og andre produkter overholdes.

Samarbejde mellem Miljømyndigheder

Miljøministeriet har ansvar for lovgivning og har desuden myndighedsansvar for en række væsentlige nationale og særligt komplicerede opgaver.

Derudover er der også myndighedsopgaver i kommuner, regioner samt i Miljø- og Fødevareklagenævnet

Kommunernes opgaver

Kommunerne har ansvaret for godkendelse og tilsyn med de øvrige virksomheder, som Miljøstyrelsen ikke fører tilsyn med, og udfører i øvrigt hovedparten af de konkrete, borgerrettede myndighedsopgaver. Kommunerne er således typisk indgangen for borgere og virksomheder til myndighederne på miljøområdet.

Regionernes opgaver

Regionerne skal udarbejde regionale udviklingsplaner og varetager særlige opgaver på jordforureningsområdet og råstofområdet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet

Endelig behandler Miljø- og Fødevareklagenævnet klagesager på Miljøministeriets område.