Ny vejledning om udledning af miljøfarlige stoffer

Den nye vejledning understøtter de kommunale miljømyndighedernes behandling af en række sager om udledning af spildevand.

Hvordan sikres det, at udledningen af et miljøfarligt stof ikke skader vandmiljøet, når miljøkvalitetskrav for stoffet allerede er overskredet?

Det er omdrejningspunktet for Miljøministeriets reviderede vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer, som offentliggøres af Miljøstyrelsen.

Når en miljømyndighed giver tilladelse til udledning af et miljøfarligt stof til et vandområde, hvor grænseværdien (i fagsprog kaldet miljøkvalitetskrav og kriterier) for stoffet allerede er overskredet, kræves det fremover, at myndigheden kan fremlægge en beregning, som med sikkerhed viser, at udledningen ikke vil forringe et vandområdes tilstand og mulighed for målopfyldelse.

Tidligere var et skøn tilstrækkeligt.

Læs Miljøministeriets nye vejledning til indsatsprogrammer her.

Samtidigt med offentliggørelse af den nye vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer offentliggøres nye udgaver af de to FAQ’er, 43 og 48, der har været suspenderet siden 6. marts 2023, efter at Miljø- og Fødevareklagenævnet traf afgørelse i en konkret sag fra Horsens.

De nye udgaver af FAQ 43 og FAQ 48 indeholder meget konkret, teknisk vejledning om, hvordan det beregnes og eftervises, om en udledning kan tillades i overensstemmelse med bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer og bekendtgørelse om indsatsprogrammer

Miljøstyrelsen vil inden for kort tid offentliggøre den samlede opdatering af den nu gældende vejledning til bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer.

De to reviderede FAQ’er i ’Vejledningen om udledning om visse stoffer’ er tilgængelige her.

Miljøstyrelsen arbejder herudover videre på at operationalisere vejledningen i FAQ 43 yderligere for at understøtte miljømyndighederne mest muligt i deres sagsbehandling med vurdering, hvad der forstås ved en målbar stigning.

Miljøstyrelsen arbejder videre med at tilvejebringe ny vejledning om håndtering af almindeligt belastet overfladevand samt udledning fra renseanlæg og overløb. Det er hensigten at udarbejde et revideret administrationsgrundlag for udledninger fra renseanlæg og overløb, der forventes i høring primo 2024, samt et revideret administrationsgrundlag for udledning af almindeligt belastet overfladevand, der forventes i høring medio 2024.