Miljøstyrelsen udpeger ikke pesticidfølsomme lerområder

Miljøstyrelsen har gennemgået et antal rapporter, der bl.a. handler om, hvor nemt pesticider kan udvaskes fra lerjorder. Særligt kan nævnes afrapporteringen af projekterne PESTPORE og CLAYFRAC, samt afrapportering fra det sjællandske samarbejde ”Partnerskab for bæredygtige vandindvinding”. Et notat er udarbejdet i den forbindelse og du kan læse det her.

Miljøstyrelsens gennemgang af den tilgængelige viden har vist, at det på det nuværende vidensgrundlag ikke er praktisk muligt at udpege pesticidfølsomme lerjorder på en måde, der er forvaltningsegnet. Årsagen er, at danske, lerrige istidsaflejringer (moræneler) generelt er uensartede, og dertil vil sprækker og rodkanaler i moræneleret udgøre effektive transportveje. Endvidere er pesticiders kemiske egenskaber meget varierede. Det betyder, at forskellige typer pesticider binder sig meget forskelligt til jordens ler-partikler, og dermed bliver udvasket med forskellige hastigheder. Miljøstyrelsen har således konkluderet, at lerjorder generelt ikke forhindrer pesticider i at sive ned til grundvandsmagasinerne. Dog vil større lerlagstykkelser alt andet lige forsinke nedsivningen.