En ny undersøgelse viser, hvordan pesticiders og biociders eventuelle påvirkning på menneskelige sædcellers funktion kan forudsiges.

I rapporten ”Direkte effekter af pesticider og biocider på CatSper Ca2+-kanalen i humane sædceller - Ny metode til screening for hormonforstyrrende virkninger” viser forskerne fra Afdeling for Vækst og Reproduktion på Rigshospitalet, at 28 ud af de 53 testede pesticider og biocider ved høje doser kan påvirke calciumkanalen i humane sædceller i et nyligt udviklet laboratorie-testsystem og dermed potentielt påvirke sædcellernes funktion. Rapporten konkluderer endvidere, at det kræver yderligere forskning, før testresultaterne kan bruges til at forudsige, om de testede niveauer af pesticider og biocider påvirker chancerne for en vellykket befrugtning hos mennesker. Miljøstyrelsen har i 2023 givet tilskud til et nyt projekt, der følger op på dette.

I rapporten ”Direkte effekter af pesticider og biocider på CatSper Ca2+-kanalen i humane sædceller - Ny metode til screening for hormonforstyrrende virkninger” viser forskerne fra Afdeling for Vækst og Reproduktion på Rigshospitalet, at 28 ud af 53 testede pesticider og biocider ved høje doser kan påvirke calciumkanalen i humane sædceller i et laboratorie-testsystem og dermed potentielt påvirke sædcellernes funktion.

Forudsigelserne bygger på et nyligt udviklet laboratorie-testsystem uden anvendelse af forsøgsdyr. Testsystemet har til formål at undersøge en del af hormonsystemet, der ikke endnu vurderes i forbindelse med pesticid- og biocidgodkendelser, nemlig hvordan den specifikke calciumkanal i sædceller, CatSper Ca2+, påvirkes af miljøfremmede stoffer.

Påvirkningen af CatSper Ca2+-kanalen er en del af et særlig komplekst hormonsystem, og resultater fra testsystemet alene kan ikke bruges til at forklare nedsat fertilitet hos mennesker, hverken på individniveau og på populationsniveau. På længere sigt har metoden dog potentiale til at kunne indgå i screeningen af pesticider og biocider i forbindelse med udvælgelse af hvilke stoffer, man skal foretage yderligere undersøgelser af for at vurdere, om stofferne er hormonforstyrrende.

Miljøstyrelsen blev inddraget i forbindelse med udvælgelsen af relevante stoffer, og sammen med forskerne blev 53 stoffer udvalgt ud fra deres nuværende anvendelse og godkendelsesstatus. I alt 28 ud af de 53 testede stoffer påvirkede calciumsignaleringen ved høje doser.
De 28 pesticider og biocider blev også testet i lavere doser, både alene og som en del af en større ‘cocktail’ med andre pesticider og biocider. Resultaterne viste, at ’cocktailen’ med andre pesticider og biocider gav en større effekt, end hvad man så ved samme lave dosis af de enkelte stoffer alene. De udvalgte pesticider og biocider blev endvidere testet i en cocktail sammen med 44 andre miljøkemikalier, og også her sås der en effekt på calciumkanalen.

Rapporten konkluderer endvidere, at det kræver yderligere forskning, før testresultaterne kan bruges til at forudsige, om de testede niveauer af pesticider og biocider påvirker chancerne for en vellykket befrugtning hos mennesker. Derudover er koncentrationerne af de fleste af de undersøgte pesticider og biocider i relevante menneskelige væsker ukendt. Det er derfor usikkert, om den koncentration, hvor hvert pesticid og biocid alene havde effekt på calcium-kanalen i testsystemet er samme koncentration, som forekommer i mennesker. Mennesker er dog udsat for en lang række forskellige miljøkemikalier, og denne undersøgelse peger på en mulig effekt på menneskets fertilitet af pesticid- og biocideksponering i lavdosisblandinger sammen med andre miljøkemikalier.

Miljøstyrelsen har i 2023 givet tilsagn til en fortsættelse af projektet med henblik på at undersøge, hvilke kemiske stoffer, herunder pesticider og biocider, der findes i reproduktive væsker fra danske kvinder og sædvæsker fra danske mænd i fertilitetsbehandling og herefter teste disse blandinger. Dette for at undersøge, om der kan være en sammenhæng mellem nedsat fertilitet og den påvirkning af CatSper Ca2+-kanalen fra kemiske stoffer fra lav-dosis blandinger, som er vist i det afsluttede projekt. Viden fra dette projekt vil kunne bidrage til diskussionen om, hvorvidt der i højere grad skal fokuseres på at undersøge kemiske stoffers påvirkning af reproduktive væsker hos danske kvinder og mænd inden for forskningen af nedsat fertilitet.
Dette projekt forventes afsluttet i sommeren 2026.

Projektet blev støttet af Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddelforskningsprogram.

Læs hele rapporten her.