Nye rester af sprøjtemidler fundet i grundvandet

Seks nye pesticidstoffer er dukket op ved en såkaldt massescreening af grundvandet. Ingen af fundene udgør en sundhedsrisiko.

Drikkevandsboring. Arkivfoto: Vandcenter.dk

Seks pesticidstoffer dukkede op, da Miljøstyrelsen i efteråret 2022 undersøgte 81 grundvandsboringer. Stofferne er ikke tidligere fundet.

Tre af stofferne blev fundet i koncentrationer over den politisk fastsatte grænseværdi for pesticider på 0,1 µg/L. Men ingen af stofferne blev fundet i koncentrationer, der udgør en sundhedsrisiko.

Der blev undersøgt for i alt 751 stoffer i undersøgelsen. Der er tale om en såkaldt suspect screening, som adskiller sig fra traditionelle målrettede analyser. Læs mere om metoden faktaboksen.

Screeningen er udført af forskere på Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet. En nærmere analyse af resultaterne udestår, før man kan konkludere, at stoffer, der ikke blev fundet i suspect screeningen ikke er til stede i dansk grundvand.

LINK: Se resultaterne her

Resultaterne har været drøftet i Vandpanelet, som bakker op om Miljøstyrelsens opfølgning. De seks stoffer indgår i Miljøstyrelsens videre arbejde med at prioritere stoffer, der skal indgå i den årlige overvågning af grundvandet.

Fund over kravværdien

Tre stoffer overskred som nævnt grænseværdien for pesticider på 0,1 µg/L. De tre stoffer er oxaminsyre, ravsyre og glutarsyre. Grænseværdien benævnes også kravværdien og er politisk fastsat ud fra et ønske om et minimalt indhold af pesticidstoffer i grundvandet.

De tre stoffer er nedbrydningsprodukter, der kan stamme fra flere forskellige kilder. I henhold til EU-guidance til brug i vurderingen af nedbrydningsprodukters relevans, er oxaminsyre og ravsyre at betragte som ”nedbrydningsprodukter uden bekymring”.

Miljøstyrelsen vurderer derfor, at oxaminsyre og ravsyre er uproblematiske sundhedsmæssigt ift. indtagelse af drikkevand, selvom der er målt op til hhv. 53 og 1,8 µg/L af stofferne.

Glutarsyre er i suspect screeningen påvist i ni indtag ud af 81 undersøgte, alle med overskridelse af kravværdien og i koncentrationer op til 112 µg/L. Denne koncentration er under det sundhedsmæssigt acceptable niveau på hhv. 125 µg/L for børn og 750 µg/L for voksne.

Det vurderes ikke at være anvendelse af pesticider og biocider, der entydigt har ført til fundene af glutarsyre. Da glutarsyre desuden kan have naturlige kilder, er det Miljøstyrelsens vurdering, at glutarsyre ikke skal reguleres efter kravværdien for pesticider for nuværende, men i stedet holdes op i mod den sundhedsmæssige vurdering.

Fundene fra suspect screeningen bliver i løbet af 2024 analyseret ved traditionel målrettet analyse, hvorefter Miljøstyrelsen beslutter om glutarsyre skal indgå i den nationale grundvandsovervågning (GRUMO).

Fund under kravværdien

Det blev fundet tre stoffer under kravværdien. Det første stof er CGA 42447, der stammer fra metalaxyl og metalaxyl-M. Det andet stof er SYN 547889, der stammer fra propiconazol, som kan anvendes både som pesticid og biocid. Det tredje stof er alloxydim, der er et aktivstof.

De tre stoffer vurderes at stamme fra anvendelse af pesticider, der ikke længere er godkendt i Danmark. For CGA 42447 gælder dog, at det fortsat er lovligt at udså majs bejdset med metalaxyl, da denne anvendelse er godkendt i EU. Metalaxyl og propiconazol indgår eller har indgået i svampemidler, mens alloxydim har været anvendt til ukrudtsbekæmpelse.

De tre stoffer er fundet i hhv. otte, to og to af indtagene. Da der kun er tale om to fund af SYN 547889 og alloxydim, og fundene er under kravværdien, giver resultaterne ikke direkte anledning til at ændre reguleringen af den aktuelle biocidanvendelse, men oplysningerne om fundene inddrages i godkendelsesarbejdet i Miljøstyrelsen.

CGA 42447 vil derimod, på linje med to andre nedbrydningsprodukter fra metalaxyl, fremadrettet indgå i overvågningen af det danske grund- og drikkevand.

Fakta om suspect screening

Suspect screening er et analytisk værktøj inden for den kemiske analysestrategi non-target screening. Prøver screenes med højt opløselig massespektrometri over et bredt massespektrum, og i data søges der for 751 ”suspect” stoffer.

Der er forskellig usikkerhed forbundet med identiteten af fund afhængigt af om identifikationen sker på baggrund af sammenligning med certificerede referencematerialer i laboratoriet eller på baggrund af molekylære og analytiske informationer indeholdt i internationale databaser.

Yderligere oplysninger:

Kontorchef Maria Sommer Holtze, 22351458