Nye vandområdeplaner skal fjerne 10.400 tons kvælstof

De nye vandområdeplaner er de tredje i rækken siden 2009. De sætter mål for indsatser, der skal forbedre vandkvaliteten i fjorde, hav, søer, vandløb og grundvand.

De nye vandområdeplaner for perioden 2021-2027 indeholder indsatser, der skal nedbringe udledningen af kvælstof til kystvande med 10.400 tons årligt. Det skal sikre, at der på sigt ikke kommer opblomstringer af alger, som kan føre til kraftigt iltsvind og fiskedød.

Vandområdeplanerne skal forbedre vilkårene i 5.500 kilometer vandløb, herunder sikre genslyngning af omkring 450 kilometer vandløb. Desuden skal 41 søer restaureres, fosforindholdet skal reduceres, og en naturlig fiskebestand skal genoprettes, så vandmiljøet i søerne bliver sundt.

Vandområdeplanerne skal sikre, at Danmark lever op til EU's vandrammedirektiv, og at de danske vandområder kommer i god tilstand. Kystvande, søer og vandløb skal være i såkaldt god økologisk tilstand og god kemisk tilstand. Grundvandets kvantitative og kemiske tilstand skal være god.

Se de nye vandområdeplaner

Læs pressemeddelelsen fra miljøminister Magnus Heunicke

Fakta

  • Der er afsat i alt ca. 5,7 mia. kr. til indsatsen for vandområdeplanerne 2021-2027. Midlerne kommer fra EU og finansloven 2022.
  • Indsatserne i vandområdeplanerne 2021-2027 er opdelt i hhv. et implementerings- og udviklingsspor.
  • I implementeringssporet iværksættes kendte, veldokumenterede indsatser.
  • Udviklingssporet skal sikre grundlag for videre indsatser frem mod 2027, som skal fastlægges i 2023/24.
  • Vandområdeplanerne 2021-2027 er baseret på et opdateret vidensgrundlag, som i vidt omfang er udviklet i samarbejde med forskningsinstitutioner og rådgivere, herunder Aarhus Universitet, GEUS, DTU Aqua, KU, DHI m.fl. Vandområdeplanerne er baseret på data fra det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVANA) og anden relevant data på området. Tilvejebringelsen og forbedringen af vidensgrundlaget til brug for vandområdeplanerne 2021-2027 har været fulgt af en bred gruppe af interessenter

Yderligere oplysninger af generel/faglig karakter:

Kontorchef Lidde Bagge Jensen, tlf. 41 31 85 60 | lidbj@mst.dk