Sjælden fisk fundet i Sønderjysk vandløb for første gang i 40 år

Den meget sjældne dyndsmerling er fundet i et vandløb ved Magisterkog i Sønderjylland. Sidste gang fisken blev fundet i området var i 1983.

Dyndsmerling 17,5 cm. Fanget i Magisterkog d. 19.08.2023.

Michael Deacon har flere gange i løbet af sine 30 år som tekniker i Miljøstyrelsen hørt folk tale om, at vandet ved Magisterkog ved den dansk tyske grænse gemte på den meget sjældne fisk dyndsmerling.

Alligevel er det 40 år siden, det er lykkedes nogen at finde fisken i området. Men da der for et par uger siden kom positive e-DNA-udslag fra nogle vandprøver fra et vandløb i området, satte Michael Deacon nogle ruser ud. Et par dage senere havde han fanget syv dyndsmerlinger.

- Det er ikke hver dag, at man finder så sjældne fisk. Og det giver da en vis tilfredsstillelse. Ikke mindst fordi jeg altid har troet på, at der var dyndsmerlinger i området. Og nu er det så underbygget, fortæller han.

De syv dyndsmerlinger, som gik i ruserne, måler mellem 4,5 og 19,5 cm. Og fundet af de mindre fisk indikerer, at der er en ynglende bestand i området, hvilket er afgørende for artens overlevelse.

Fundet af dyndsmerling i Magisterkog betyder, at der nu er der to lokaliteter i Danmark, hvor der er en dyndsmerling-bestand. Ud over Magisterkog overvåger Miljøstyrelsen en bestand ved Sølsted Mose nord for Tønder. 

Foto: Voksen dyndsmerling fra Magisterkog 2023.
Foto: Ung dyndsmerling fra Magisterkog 2023.

Fakta om dyndsmerling

Levesteder: Stillestående vandområder, lavvandede søer/damme, grøfter og kanaler med blød bund (mudder, dynd), med tætte bevoksninger af vandplanter og kun svag eller ingen strøm.

Levevis: Om dagen skjuler den sig i bunden eller mellem vegetationen, mens den aktivt søger føde i den frie vandmasse om natten.

Specielt ved arten: Dyndsmerlingen tåler lave iltindhold i perioder. I stedet for iltoptagelse gennem gællerne optager den ilt via hud og tarm, samt ved at sluge luft direkte fra vandoverfladen. Overvintring foregår på relativt dybt vand. Her går individerne i en form for dvale cirka 25 cm nede i den bløde bund. Fisken kan også gå i dvale om sommeren, hvis der er risiko for udtørring.

Gydning: Dyndsmerlingen yngler første gang i en alder af 2-3 år (og en længde på omkring 12 cm). Gydningen foregår i tæt vegetation ved en temperaturer fra omkring 19°C.

Trusler: Dyndsmerlingen er meget følsom over for forstyrrelser som for eksempel opgravning af bunden i forbindelse med vandløbsvedligeholdelse. Den er desuden udpræget stationær, hvilket forstærker betydningen af potentielle trusler og negative faktorer.

Hvad er e-DNA?

e-DNA (enviromental DNA) er rester af DNA som findes i omgivelserne uden for en organisme. I denne sammenhæng i vandet. Vandet bliver filtreret, og der tilbageholdes DNA i filteret. På et laboratorie bliver DNA’et ekstraheret og analyseret.