Fødevareministeriet har udstedt den nye gødningsanvendelsesbekendtgørelse

Fødevareministeriet har udstedt en ny bekendtgørelse om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning (gødningsanvendelsesbekendtgørelsen). Bekendtgørelsen indeholder en række ændringer bl.a. en ny mulighed for at anvende udbringning af væskefraktionen fra separeret flydende husdyrgødning som ammoniakreducerende teknik. Det er samtidig blevet et generelt krav, at fiberfraktionen fra separeret flydende husdyrgødning skal nedbringes.

Den nye gødningsanvendelsesbekendtgørelse har som udkast været i offentlig høring i perioden fra 6. til 30. maj 2022. De indkomne høringssvar og Fødevareministeriets høringsnotat kan læses her på Høringsportalen https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66392.

Den nye gødningsanvendelsesbekendtgørelse kan findes på Retsinformation https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1102.

Ændret anvendelsesområde for gødningsanvendelsesbekendtgørelsen

Med den nye gødningsanvendelsesbekendtgørelse ensrettes bekendtgørelsens anvendelsesområde med anvendelsesområdet for gødskningsloven med tilhørende bekendtgørelser. Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen gælder således fremover for de virksomheder, der er registrerede eller registreringspligtige i Register for Gødningsregnskab efter reglerne i gødskningsloven.

Kommunerne kan via det offentligt tilgængelige selvbetjeningssystem på Landbrugsstyrelsens hjemmeside foretage opslag på CVR-numre og herved se, om konkrete virksomheder er tilmeldt Register for Gødningsregnskab. Selvbetjeningssystemet er tilgængeligt via dette link https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/soeg-i-registre/soeg-i-register-for-goedningsregnskab/.

Separering af flydende husdyrgødning som ny ammoniakreducerende teknik

Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen stiller på visse arealer krav om, at der anvendes en udbringningsteknik, der begrænser ammoniakemissionen fra flydende husdyrgødning ved udbringning. Efter den gældende bekendtgørelse kan teknikken enten være udbringning ved nedfældning i jorden eller forsuring ved tilsætning af svovlsyre.

Når den nye gødningsanvendelsesbekendtgørelse træder i kraft den 1. august 2022, bliver udbringning af væskefraktionen fra separeret flydende husdyrgødning en ny ammoniakreducerende teknik for så vidt angår husdyrgødning fra kvæg og afgasset husdyrgødning. Der er fastsat et krav til det maksimale tørstofindhold i væskefraktionen efter separeringen.

Det bliver samtidig et krav, at fiberfraktionen fra separeret flydende husdyrgødning skal nedbringes på alle arealer. Dette vil i praksis udelukke anvendelsen af fiberfraktioner på voksende afgrøder. Det præciseres i bekendtgørelsen, at nedbringning kræver fuld indarbejdning i jorden enten ved pløjning eller ved hjælp af andre kultiveringsredskaber, som f.eks. tand- eller tallerkenharver, afhængigt af jordtypen og forholdene, og at det er et krav, at husdyrgødningen, herunder fiberfraktioner, blandes helt med jord eller vendes ned under jordoverfladen.