Spildevand uden for kloakerede områder

I det åbne land kan der være langt mellem husene, og det kan derfor være uforholdsmæssigt dyrt at kloakere alle ejendomme. Spildevandet renses derfor ved den enkelte ejendom, i stedet for at spildevandet skal transporteres gennem meget lange rør til renseanlægget. Det er den enkelte grundejer, der har ansvaret for at rense spildevandet fra sin ejendom. Det er kommunen, der skal give tilladelse til udledning af renset spildevand fra beboelse i det åbne land og fører tilsyn med udledningerne.

Der var i 2015 ifølge 'Punktkilder 2015' ca. 312.000 ukloakerede ejendomme i Danmark.

Forbedret spildevandsrensning i det åbne land

Mange ejendomme i det åbne land får i disse år påbud om at forbedre spildevandsrensningen, for at vi kan få bedre miljøforhold i søer og åer. Husspildevandet indeholder organisk stof, fosfor og kvælstof, der er med til at belaste recipienterne. En ejendom kan få påbud hvis:

  1. ejendommens afløbsforhold og udledning er fastlagt
  2. ejendommens udledning bidrager til forurening af det omhandlede nedstrømsliggende vandområde
  3. der er dokumentation for, at det omhandlede nedstrømsliggende vandområde er forurenet af spildevand i et omfang, der gør, at det i vandplanen vedtagne mål for vandområdet ikke er opfyldt.

Det er altså ikke afgørende, hvor meget spildevand ejendommen udleder, kun at der faktuelt udledes spildevand.

Påbuddene om at forbedre spildevandsrensningen er en følge af vandplanerne, som du kan læse mere om på vores side om vandområdeplanerne. Det er kommunerne, der meddeler påbuddene og følger op på dem. Ca. 46.000 ejendomme forventes ifølge vandplaner 2009-2015 at få påbud om forbedret spildevandsrensning som følge af de statslige vandplaner, og påbuddene forventes at komme i perioden frem til 2021.

Nogle steder opnås den forbedrede spildevandsrensning ved, at ejendommen tilsluttes offentlig kloak. Så lægger spildevandsselskabet kloak ud til ejendommene, og kommunen giver påbud om, at grundejer skal tilslutte sig kloakken.

En ejendom kan også få påbud om forbedret spildevandsrensning på grund af uhygiejniske forhold. I det tilfælde er det ikke afgørende, om recipienten er forurenet eller ej, da formålet med påbuddet er at afhjælpe de uhygiejniske forhold.

Se vejledningsskrivelse om undtagelse af specifikke grupper af ejendomme fra krav om forbedret spildevandsrensning.

Læs mere i orienteringsskrivelse om fastsættelse af tidsfrister i afgørelser om tilslutning til kloak og i påbud om forbedret spildevandsrensning.

Hjælpeordning ved påbud om forbedret spildevandsrensning eller tilslutning til kloak

Støtteordningen skal give en hjælpende hånd til de økonomisk mest trængte grundejere, der får påbud som følge af de statslige vandplaner. Ordningen reguleres hovedsageligt af betalingsloven, der hører under Energistyrelsen. Læs om ordningen på deres hjemmeside. Spørgsmål om tidsfristen for påbud under hjælpeordningen skal dog fortsat rettes til Miljøstyrelsen, da de kommer af miljøbeskyttelsesloven.

Rensekrav ved udledning af spildevand i det åbne land

Minimum-rensekravene til ejendomme, der udleder spildevand til recipient, er inddelt i følgende renseklasser (jf. spildevandsbekendtgørelsens bilag 3):

Renseklasser BI5 (mod.) Eller COD NH3 + NH4-N Total-P
SOP 10 75 5 1,5
SO 10 75 5  
OP 30 125   1,5
O 30 125    

Alle enheder er mg/l.

SOP: Skærpet krav til reduktion af organisk stof og fosfor samt nitrifikation
SO: Skærpet krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation
OP: Reduktion af organisk stof og fosfor
O: Reduktion af organisk stof