Struer Kommune

Grundvandskortlægningsresultater

Herning, Holstebro og Struer Kommune har siden seneste kortlægning indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. Der er udarbejdet en opstartsrapport for Holstebro og Holstebro Øst, hvor det anbefales, at følgende delopgaver udføres:

 • Boringsregistrering og synkronpejlerunde
 • Geofysisk kortlægning
 • Opdatering af den hydrostratigrafiske model
 • Opstilling af hydrologisk model
 • Beregning af indvindingsoplande og BNBO for indmeldte oplande
 • Grundvandskemisk kortlægning
 • Kortlægning af redoxgrænsen
 • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO inden for indmeldte oplande

I fanerne til højre for findes undersøgelser og kortlægningsresultater for igangværende og tidligere kortlægningsområder i kommunen. Listen opdateres løbende for igangværende kortlægninger.

Rapporter for kortlægningsområder

Struer Kommune 2017 blev indvindingsoplandet til Venø Vandværk genberegnet. Miljøstyrelsen konstaterede efterfølgende, at indvindingsoplandet til Venø Vandværks boring 54.763 blot var afgrænset som en 300 m zone på trods af, at der ud fra pejlinger i grundvandsmagasinet var en gradient på grundvandsspejlet. Indvindingsoplandet og BNBO til Venø Vandværk blev derfor genberegnet i 2020.

Struer Kommune har siden 2007 indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. I forbindelse med kortlægningen blev følgende delopgaver udført:

 • Belysning af potentialeforhold
 • Genberegning af indvindingsopland til Venø Vandværk
 • Vurdering af sårbarhed, NFI og IO uden for OSD

Nedenfor findes link til rapporter, der er udarbejdet i forbindelse med denne kortlægning.