Skive Kommune

Grundvandskortlægningsresultater

Skive Kommune har siden seneste kortægning indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. Der er udarbejdet en opstartsrapport for Salling, hvor det anbefales, at følgende delopgaver udføres:

  • Boringslokalisering og pejling
  • Vandprøvetagning
  • Geofysisk kortlægning
  • Opstilling af hydrostratigrafisk model
  • Opdatering af den hydrologiske model
  • Beregning af indvindingsoplande og BNBO 
  • Grundvandskemisk kortlægning
  • Kortlægning af redoxgrænsen
  • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO for indvindingsoplande uden for OSD

I fanerne til højre for findes undersøgelser og kortlægningsresultater for igangværende og tidligere kortlægningsområder i kommunen. Listen opdateres løbende for igangværende kortlægninger.

Rapporter for kortlægningsområder