Om klimatilpasning

Miljøstyrelsen arbejder for at sikre, at klimatilpasning bliver tænkt ind i lovgivning på miljøområdet, så vel som på tværs i tilstødende lovkomplekser. Det kan for eksempel være, at kommunerne får bedre mulighed for at aflede og opsamle regnvand, for at undgå oversvømmelser. Det kan også være at sikre statsskovene mod storme. I Danmark har fokus primært været på at reducere risikoen fra oversvømmelser fra skybrud og stormflod. 

Hvordan defineres oversvømmelse?

Begrebet oversvømmelse kan være meget omfattende. Det kan beskrive alt fra en oversvømmet kælder til mere permanente oversvømmelser i forbindelse med naturlige hændelser, så som stigning i havspejlet eller tektoniske landsænkninger, eller ved menneskeskabte tiltag så som etablering af dæmninger.

En midlertidig oversvømmelse skyldes en tidsbegrænset forøgelse af vandtilstrømning, for eksempel ved skybrud, langvarig nedbør eller tøsne, til en sø et vandløb, eller en fjord. Midlertidige oversvømmelser ved lavtliggende kystområder kan også være forårsaget af én eller en kombination af flere stormflodshændelser.

Oversvømmelse fra spildevandsystemet håndteres i dag af kommunerne i spildevandsplanlægningen. I medfør af § 32 i miljøbeskyttelsesloven og § 5 i spildevandsbekendtgørelsen skal kommunerne udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand. Begrebet spildevand omfatter alt vand herunder regnvand der afledes fra beboelse, erhvervsvirksomheder, bebyggelse i øvrigt samt fra befæstede arealer.

Fra 1. januar 2021 skal det dokumenteres, at niveauet for klimatilpasningen er samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt, når det fastsatte serviceniveau for spildevandsforsyningsselskabers håndtering af regnvand går ud over et grundlæggende niveau. Det skal sikre, at der hverken klimatilpasses for lidt eller for meget. Denne beregning af det samfundsøkonomisk hensigtsmæssige klimatilpasningsniveau kan enten udføres af kommunen eller uddelegeres til spildevandsforsyningsselskabet. Reglerne om fastsættelse af spildevandselskabernes serviceniveau og beregning af samfundsøkonomi efter den fastsatte statslige metode herfor fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse om fastsættelse af serviceniveau m.v. for håndterings af tag- og overfladevand (serviceniveaubekendtgørelsen). Læs mere om spildevandsselskabernes finansiering af klimatilpasningsprojekter på klimatilpasning.dk 

I forbindelse med implementeringen af EU’s oversvømmelsesdirektiv skal alle EU-medlemslande planlægge for ekstreme oversvømmelser, som kan medføre væsentlige negative følger for sundhed, miljø, kulturarv eller økonomi. Direktivet er i Danmark implementeret i Miljøministeriets ”lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer” og Kystdirektoratets ”bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet”.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet på Kystdirektoratets hjemmeside

Vejledning i klimatilpasning

Miljøstyrelsen vejleder kommuner, borgere og virksomheder i arbejdet med klimatilpasning. Det sker via portalen www.klimatilpasning.dk. Portalen præsenterer viden om klimaændringer og klimatilpasning inden for en række temaer. Portalen indeholder desuden nyheder om klimatilpasning og en række konkrete eksempler, værktøjer og teknologiske løsninger. Portalen er forankret i Miljøstyrelsen og udvikles i et tværgående samarbejde med en række ministerier, styrelser, KL og Danske Regioner. 

Besøg klimatilpasning.dk