Om klimatilpasning

Miljøstyrelsen arbejder for at sikre, at klimatilpasning bliver tænkt ind i lovgivning på miljøområdet. Det kan for eksempel være, at kommunerne får bedre mulighed for at aflede og opsamle regnvand, for at undgå oversvømmelser. Det kan også være at sikre statsskovene mod storme.

Hvordan defineres oversvømmelse?

Begrebet oversvømmelse kan være meget omfattende. Det kan beskrive alt fra en oversvømmet kælder til mere permanente oversvømmelser i forbindelse med naturlige hændelser, så som stigning i havspejlet eller tektoniske landsænkninger, eller ved menneskeskabte tiltag så som etablering af dæmninger.

En midlertidig oversvømmelse skyldes en tidsbegrænset forøgelse af vandtilstrømning, for eksempel ved skybrud, langvarig nedbør eller tøsne, til en sø et vandløb, eller en fjord. Midlertidige oversvømmelser ved lavtliggende kystområder kan også være forårsaget af én eller en kombination af flere stormflodshændelser.

Oversvømmelse fra spildevandsystemet håndteres i dag af kommunerne i spildevandsplanlægningen. I medfør af § 32 i miljøbeskyttelsesloven og § 5 i spildevandsbekendtgørelsen skal kommunerne udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand. Begrebet spildevand omfatter alt vand herunder regnvand der afledes fra beboelse, erhvervsvirksomheder, bebyggelse i øvrigt samt fra befæstede arealer.

I forbindelse med implementeringen af EU’s oversvømmelsesdirektiv skal alle EU-medlemslande planlægge for ekstreme oversvømmelser, som kan medføre væsentlige negative følger for sundhed, miljø, kulturarv eller økonomi. Direktivet er i Danmark implementeret i Miljø- og Fødevareministeriets ”lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer” og Kystdirektoratets ”bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet”.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet på Kystdirektoratets hjemmeside

Vejledning i klimatilpasning

Miljøstyrelsen vejleder kommuner, borgere og virksomheder i arbejdet med klimatilpasning. Det sker via portalen klimatilpasning.dk. Portalen bliver til i samarbejde med en række ministerier og styrelser.

Besøg klimatilpasning.dk