Regler for støj fra vindmøller

Lovgivningen har krav både til afstanden til naboer og til vindmøllernes støjniveau. Der er også krav om, at vindmøller, der skal opstilles i Danmark eller i danske farvande, skal være godkendt i henhold til Energistyrelsens tekniske godkendelsesordning.

Kommunen skal godkende planen for at opstille en vindmølle eller en gruppe af vindmøller. I den forbindelse undersøges det, om vindmøllerne vil komme i strid med reglerne om bl.a. naturbeskyttelse og beskyttelse af landskabet.

Der er en fast grænse på 4 gange møllens totalhøjde til nabobeboelse. Der er ikke mulighed for at dispensere fra afstandsgrænsen. Læs mere om placering af vindmøller og afstandsgrænsen i Bolig- og Planstyrelsen publikation: Vejledning om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller.

Det fremgår af vindmøllebekendtgørelsen, at før en vindmølle på land kan opføres, skal den anmeldes til kommunen.  Her skal det bl.a. dokumenteres, at støjreglerne overholdes. Støjgrænserne gælder for den samlede støj fra alle vindmøller, så det kan ske at en ansøgning om en ny vindmølle må afvises, fordi der i forvejen er støj fra andre vindmøller i området. Der er ikke mulighed for, at kommunen kan dispensere fra støjreglerne. Efter at vindmøllen er sat op og kører, kan kommunen give påbud til ejeren om at få lavet støjmålinger, så der er sikkerhed for at vindmøllebekendtgørelsens støjregler stadig er overholdt.

Miljøstyrelsen har i 2021 udsendt en vejledning om støj fra vindmøller, der giver svar på en række spørgsmål om anmeldelse og tilsyn med vindmøller. Vejledningen forklarer og uddyber en række af bestemmelserne i bekendtgørelsen, som gennem tiden har givet anledning til spørgsmål.

Støjgrænser for vindmøller

Vindmøller må ikke støje mere end de grænser, der står i vindmøllebekendtgørelsen. Der er både grænser for den ’almindelige’ støj fra vindmøller og en grænse for lavfrekvent støj:

  • For boligområder, sommerhusområder o.l.: 39 dB (ved 8 m/s) og 37 dB (ved 6 m/s).
  • For nabobeboelse i det åbne land: 44 dB (ved 8 m/s) og 42 dB (ved 6 m/s).

For begge ovenstående kategorier er grænsen 20 dB for lavfrekvent støj både ved 6 og 8 m/s. Grænsen for lavfrekvent støj gælder for det beregnede indendørs støjniveau.