3. Anmeldeordning for nye fyringsanlæg

Fyringsanlæg, der sættes i drift den 20. december 2018 eller herefter, og er omfattet af anmeldeordningen, skal anmeldes til og registreres af tilsynsmyndigheden, inden de må sættes i drift.

3.1. Anmeldelse af nye fyringsanlæg

Inden etablering af et nyt fyringsanlæg omfattet af anmeldeordningen, skal driftslederen sende en fuldstændig anmeldelse herom til tilsynsmyndigheden, dvs. kommunen. (§ 60, stk. 1).

Driftslederen kan tidligst anmelde et nyt fyringsanlæg, når VVM-myndigheden har truffet afgørelse om, at fyringsanlægget ikke er VVM-pligtigt eller truffet afgørelse om VVM-tilladelse. (§ 60, stk. 2).

Fyringsanlæg er omfattet af punkt 3a i bilag 2 til VVM-loven, som omfatter ”Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand, bortset fra anlæg på VVM-lovens bilag 1”, og skal screenes for VVM-pligt. For yderligere information om VVM-reglerne henvises til Miljøstyrelsens hjemmeside om miljøvurdering af konkrete projekter.

Anmeldelsen skal indeholde alle de oplysninger, som fremgår af bilag 1, del 1, til bekendtgørelsen, for at være fuldstændig (§ 60, stk. 3).

Det skal fremgå af anmeldelsen, hvis driftslederen ønsker at søge om dispensation fra støjgrænser eller kravet til iltindholdet for kedelanlæg, der anvender fast biomasse som brændsel (§ 60, stk. 3).

Anmeldelse af nye fyringsanlæg skal ske via den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM). I særlige tilfælde som beskrevet i bekendtgørelsen, kan kravet om anvendelse af BOM dog fraviges. (§ 63).

3.2. Registrering af nye fyringsanlæg

Tilsynsmyndigheden kan tidligst påbegynde behandlingen af en anmeldelse af et nyt fyringsanlæg, når der er truffet afgørelse om, at fyringsanlægget ikke er VVM-pligtigt eller der er truffet afgørelse om VVM-tilladelse (§60, stk. 2).

For yderligere information om VVM-reglerne henvises til Miljøstyrelsens hjemmeside om miljøvurdering af konkrete projekter.

Tilsynsmyndighedens behandling af anmeldelser af nye fyringsanlæg omfatter følgende trin:

  1. Kvittering for anmeldelsen senest 1 uge efter modtagelse af anmeldelsen. Samtidig orienteres driftslederen om, at registreringen sammen med de oplysninger i anmeldelsen, som er nævnt i § 93, stk. 4, vil blive offentliggjort via Digital MiljøAdministration (DMA) (§ 64).
  2. Vurdering af om anmeldelsen er fuldstændig. Hvis anmeldelsen er ufuldstændig, oplyser tilsynsmyndigheden senest 3 uger fra modtagelsen, hvilke oplysninger der mangler, og sætter en tidsfrist for fremsendelse af de manglende oplysninger. Hvis tilsynsmyndigheden modtager de manglende oplysninger, behandler den anmeldelsen (§ 65).
  3. Vurdering af om fyringsanlægget kan opfylde kravene i bekendtgørelsens kapitel 3-6, og om der skal træffes afgørelse om skærpede og supplerende krav, og om der skal meddeles dispensation (§ 66).
  4. Senest én måned efter modtagelse af en fuldstændig anmeldelse sendes meddelelse om registrering, samt evt. afgørelser om supplerende og skærpede krav og evt. dispensationer (§ 67, stk. 1 og 2). Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at det anmeldte ikke kan registreres, meddeler tilsynsmyndigheden dette indenfor samme tidsfrist (§ 67, stk. 3). Se nedenfor om tilsynsmyndighedens muligheder for at udskyde tidsfristen med én måned.
  5. Samtidig med fremsendelserne, som er omtalt i punkt 4, offentliggør tilsynsmyndigheden meddelelse om registrering, evt. afgørelser om supplerende eller skærpede krav, og evt. dispensationer, samt de oplysninger i anmeldelsen, som er nævnt i § 93, stk. 4, i den Digitale Miljøadministration (DMA) (§ 93, stk. 1). Offentliggørelsen sker med undtagelse af de oplysninger, der vil kunne undtages for aktindsigt (§ 93, stk. 6). Tilsynsmyndigheden oplyser desuden, at der er adgang til aktindsigt i øvrige oplysninger, den er i besiddelse af, med de undtagelser der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger (§ 93, stk. 7). Der er særlige regler for offentliggørelse, hvis afgørelser om skærpede eller supplerende krav eller dispensationer påklages (§ 93, stk. 5).
  6. Indberetning via Byg og Miljø (BOM) af datoen for fuldstændig anmeldelse og dato for meddelelse om registrering, eller meddelelse om, at anlægget ikke kan registreres (§ 76).

En meddelelse om registrering er en ”konstaterende afgørelse”, dvs. en konstatering af, at fyringsanlægget skal overholde de gældende og direkte bindende krav i bekendtgørelsen. Der er således ikke tale om en egentlig afgørelse, og meddelelse om registrering skal derfor ikke partshøres, ligesom den heller ikke kan påklages (§ 97, stk. 1).

Afgørelser om supplerende og skærpede krav samt dispensationer er afgørelser.

Fristen på én måned for meddelelse af registrering eller meddelelse om at fyringsanlægget ikke kan registreres, kan ikke udskydes.

Fristen for meddelelse af afgørelser, der vedrører emissionsgrænseværdier for NOx, SO2 og støv eller overvågning af CO, kan ikke udskydes (§ 67, stk. 4).

Tilsynsmyndigheden kan udskyde fristen for f.eks. meddelelse af afgørelser og dispensationer om støjgrænser eller afgørelser om lavfrekvent støj. Her vil der typisk være behov for mere end en måneds sagsbehandlingstid. I så fald meddeler tilsynsmyndigheden senest én måned fra modtagelse af en fuldstændig anmeldelse, hvornår disse afgørelser forventes truffet (§ 67, stk. 4).

Hvis virksomheden samtidig med en fuldstændig anmeldelsen sender ansøgning om tilladelse efter § 19, stk. 1, nr. 3, eller § 28, stk. 1 og 3, i miljøbeskyttelsesloven, skal tilsynsmyndigheden tilrettelægge sagsbehandlingen med henblik på, at afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven og afgørelse om skærpede eller supplerende krav og dispensation efter bekendtgørelsen meddeles samtidigt (§ 68).

Hvis tilsynsmyndigheden ikke meddeler afgørelse om skærpede eller supplerende krav eller dispensation efter bekendtgørelsen, er der ikke krav om samtidighed mellem meddelelse om registrering og ovennævnte afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven.

3.3. Etablering og idriftsættelse nye fyringsanlæg

Bygge- og anlægsarbejder for nye fyringsanlæg må ikke påbegyndes, før tilsynsmyndigheden har meddelt driftslederen, at anlægget er registreret efter bekendtgørelsen (§ 69, stk. 1).

Nye fyringsanlæg må heller ikke etableres og sættes i drift, før tilsynsmyndigheden har meddelt driftslederen, at anlægget er registreret efter bekendtgørelsen (§ 60, stk. 4).

Tilsynsmyndigheden kan meddele særskilt tilladelse til at påbegynder bygge- og anlægsarbejder, før tilsynsmyndigheden har meddelt evt. afgørelse om skærpede eller supplerende krav eller dispensation, hvis tilsynsmyndigheden har udskudt fristen for meddelelse af disse afgørelser og dispensationer (§ 69, stk. 2).

Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder kan påklages (§ 97, stk. 1).

Driftslederen har pligt til at opbevare meddelelse om registrering, evt. afgørelser om supplerende eller skærpede krav og evt. dispensationer. Der er ingen formkrav til opbevaringen, som kan ske i form af f.eks. en pdf-fil eller papirudgave (§ 75).