15. Skærpede og supplerende krav

Bekendtgørelsens krav er som udgangspunkt gældende, men tilsyns- og godkendelsesmyndigheden kan i særlige tilfælde træffe afgørelse om skærpede og supplerende krav.

15.1 Skærpede og supplerende krav til fyringsanlæg omfattet af anmeldeordningen

Tilsynsmyndigheden kan i forbindelse med behandlingen af en anmeldelse skærpe bekendtgørelsens krav, hvis der lokalt er følsomme områder, der skal beskyttes særligt, f.eks. en særlig sårbar recipient (natur, jord, grundvand eller overfladevand) eller af hensyn til nære naboer (§ 49). Se også afsnit om skærpelse af støjgrænser.

Desuden kan tilsynsmyndigheden ved behandling af en anmeldelse stille supplerende krav, hvis fyringsanlægget giver anledning til væsentlig forurening, som ikke er reguleret af bekendtgørelsen, f.eks. hvis fyringsanlægget udsender væsentlig lavfrekvent støj eller infralyd, eller giver anledning til væsentlige lugtgener i omgivelserne (§ 50).

Tilsynsmyndigheden kan meddele et § 42-påbud om supplerende krav, hvis tilsynsmyndigheden efter registrering af et fyringsanlæg bliver opmærksom på en væsentlig forurening, som ikke er reguleret af bekendtgørelsen (§ 52). F.eks. hvis tilsynsmyndigheden i forbindelse med klage over lavfrekvent støj eller infralyd vurderer, at der er tale om væsentlig forurening.

Miljøstyrelsens vejledende og anbefalede grænseværdier udgør bl.a. grænsen for, hvornår der er tale om væsentlig forurening.

Tilsynsmyndigheden vil som udgangspunkt skulle indhente supplerende oplysninger om forureningen, inden den kan træffe afgørelse om skærpede eller supplerende krav. Dette kan ske via et § 72-påbud.

Afgørelser om skærpede krav til fyringsanlæg omfattet af anmeldeordningen stilles efter bekendtgørelsens § 49, mens afgørelse om supplerende krav stilles efter bekendtgørelsens § 50, dog efter § 42 i miljøbeskyttelsesloven, hvis det supplerende krav stilles efter fyringsanlægget er registreret.

Før tilsynsmyndigheden træffer afgørelse om skærpede eller supplerende krav skal myndigheden sende et udkast til afgørelse til virksomheden, og gøre virksomheden bekendt med dens adgang til aktindsigt og til at udtale sig i henhold til forvaltningsloven (§ 51, stk. 1).

Tilsynsmyndigheden skal orientere virksomheden om, at afgørelsen vil blive offentliggjort digitalt via Digital Miljøadministration, samtidig med at den sender udkast til afgørelse til virksomheden (§ 51, stk. 2).

Tilsynsmyndighedens afgørelser om skærpede eller supplerende krav kan påklages (§ 97, stk. 1).

15.2 Skærpede og supplerende krav til fyringsanlæg omfattet af de særlige regler om listevirksomheder

Godkendelses- og tilsynsmyndigheden kan skærpe bekendtgørelsens emissionsgrænseværdier for at opfylde krav om bedste tilgængelige teknik (BAT) (§ 81, nr. 2, § 82, stk. 2, nr. 3, § 83, stk. 2, nr. 3, og § 86, nr. 2).

Godkendelses- og tilsynsmyndigheden kan også skærpe bekendtgørelsens krav om indretning og drift, hvis der lokalt er følsomme områder, der skal beskyttes særligt, f.eks. en særlig sårbar recipient (natur, jord, grundvand eller overfladevand) (§ 81, nr. 3, § 82, stk. 2, nr. 4, § 83, stk. 2, nr. 4, og § 86, nr. 3).

Godkendelses- og tilsynsmyndigheden kan supplerede bekendtgørelsens krav om indretning og drift, hvis fyringsanlægget giver anledning til væsentlig forurening, der ikke er reguleret heraf (§ 81, nr. 3, § 82, stk. 2, nr. 4, § 83, stk. 2, nr. 4, og § 86, nr. 3).

Afgørelse om skærpede og supplerende krav meddeles efter

miljøbeskyttelseslovens § 33, hvis der er tale om nye fyringsanlæg, og

miljøbeskyttelseslovens § 41, hvis der er tale om bestående fyringsanlæg.