11. Spidslastanlæg

Fyringsanlæg, der anvendes som spidslastanlæg, er omfattet af bekendtgørelsens regler. For bestående spidslastanlæg med begrænset driftstid gælder der særlige regler om emissionsgrænseværdier og egenkontrol. Dette er ikke tilfældet for nye spidslastanlæg.

11.1 Spidslastanlæg

Spidslastanlæg er omfattet af bekendtgørelsen, og dermed også af anmeldelsesordningen eller de særlige regler om listevirksomheder.

Bekendtgørelsen defineret spidslastanlæg som fyringsanlæg, som ved udsving i fjernvarme- eller elforbruget kan supplere leveringen af fjernvarme eller el fra den normale forsyning, og som hurtigt kan startes og stoppes (§ 4, nr. 23).

Spidslastanlæg er varmeproducerende anlæg, som hurtigt kan startes og supplere leveringen af fjernvarme fra de normale forsyningskilder, som primært er kraftvarmeværker, affaldsforbrændingsanlæg og lokale fjernvarmeværker. Driften er typisk i kolde perioder, hvor den normale varmeforsyning ikke er tilstrækkelig.

Spidslastanlæg er også el-producerende anlæg, der står til rådighed med reservekapacitet for elproduktion, som hurtigt kan startes og stoppes for at udligne svingninger i det landsdækkende el-forbrug. Det er typisk mindre decentrale anlæg.

Et fyringsanlæg, der anvendes i både nød- og spidslastsituationer, betragtes som et spidslastanlæg, og skal reguleres som et sådant.

11.2 Opgørelse af årlige driftstimer for et bestående spidsanlæg

Det årlige antal driftstimer opgjort som et rullende gennemsnit over en periode på fem år er bestemmende for, om et bestående spidslastanlæg er omfattet af emissionsgrænseværdierne i bekendtgørelsens bilag 4.

For bestående spidslastanlæg vil der gå fem år, før anlægget første gang kan beregne et gennemsnit over fem år. Herefter kan gennemsnittet beregnes hvert år. Gennemsnittet beregnes på basis af driftstimer i kalenderåret.

Det årlige antal driftstimer opgøres kun pr. særskilt bestående spidslastanlæg.

En virksomhed har et bestående spidslastanlæg på 10 MW, som bliver omfattet af bekendtgørelsen fra den 1. januar 2025. Det første gennemsnit af årlige driftstimer kan beregnes for årene 2025, 2026, 2027, 2028 og 2029. Det næste gennemsnit beregnes for årene 2026, 2027, 2028 og 2029 og 2030, og så fremdeles.

En virksomhed har to bestående spidslastanlæg (anlæg I og II), der deler en fælles skorsten.

I juli måned er spidslastanlæggene i drift i følgende tidsrum:

Anlæg I: 3. juli kl. 10.00-11.00
Anlæg II: 3. juli kl. 10.00-11.00 og 5. juli kl. 14.00-15.00

I juli har spidslastanlæg I været i drift i alt i 1 time, og spidslastanlæg II i alt i 2 timer.

11.3 Nye spidslastanlæg – Emissionsgrænseværdier og egenkontrol

Nye spidslastanlæg skal uanset den årlige driftstid overholde og udføre egenkontrol med relevante emissionsgrænseværdier i bekendtgørelsens bilag 2.

Nye spidslastanlæg, der er i drift i under 500 timer som et rullende gennemsnit over fem, skal ikke måle NOx kontinuerligt (§ 29, stk. 2). Disse fyringsanlæg er også undtaget krav om kontinuerlig NOx-måling i NOx-afgiftsloven.

11.4 Bestående spidslastanlæg – Emissionsgrænseværdier og egenkontrol

Bestående spidslastanlæg, som er i drift i mindre end eller lig 500 timer om året som et rullende gennemsnit over en periode på fem år, skal overholde emissionsgrænseværdierne i bekendtgørelsens bilag 4 (§ 12).

Der skal føres driftsjournal over antallet af årlige driftstimer for bestående nødanlæg, der er i drift i mindre end eller lig 500 timer om året som et rullende gennemsnit over en periode på fem år (§ 46, stk. 1, nr. 3). Herudover skal der føres driftsjournal som beskrevet i § 46, stk. 1, i øvrigt, i det omfang det er relevant.

For disse spidslastanlæg udføres præstationskontrol med de stoffer, som der er emissionsgrænseværdier for i bilag 4 (§ 20, stk. 1, nr. 1). Præstationskontrollen udføres med følgende hyppighed (§ 28, stk. 1):

Anlægsstørrelse Hyppighed for præstationskontrol
Bestående særskilte spidslastanlæg på ≤ 20 MW Hver gang nødanlægget har været i drift i 1.500 timer, dog mindst hvert 5. år.
Bestående særskilte spidslastanlæg på > 20 MW Hver gang nødanlægget har været i drift i 500 timer, dog mindst hvert 5. år

Den 1. januar 2025 starter driftslederen med at opgøre antal driftstimer for bestående spidslastanlæg på > 5 MW.

Den 1. januar 2030 starter driftslederen med at opgøre antal driftstimer for bestående spidslastanlæg på ≤ 5 MW.

Det årlige antal driftstimer opgøres kun pr. særskilt bestående spidsanlæg.

Bestående spidslastanlæg, der er i drift i under 500 timer som et rullende gennemsnit over en periode på fem år, skal ikke måle NOx kontinuerligt. (§ 29, stk. 2). Disse fyringsanlæg er også undtaget krav om kontinuerlig NOx-måling i NOx-afgiftsloven.

Bestående spidslastanlæg, der er i drift i mere end 500 timer om året som et rullende gennemsnit over fem år, skal overholde og udføre egenkontrol med relevante emissionsgrænseværdier bilag 3.