Håndhævelse af reglerne

Arbejdet med at nedbringe luftforureningen fra skibe er ikke gjort med at vedtage regler. Reglerne skal tillige håndhæves. Miljøstyrelsen og Søfartsstyrelsen samarbejder om at kontrollere, at skibene rent faktisk overholder kravene.

Skibsfart 4 1170-400

Kontrol i havn

Søfartsstyrelsen bistår Miljøstyrelsen med at føre tilsyn med svovlreglerne på skibe, der anløber danske havne. Tilsynet består af dokumentkontrol og udtagning af olieprøver. Siden 2015 har Søfartsstyrelsen udtaget omkring 150 olieprøver om året på skibe i danske havne. Det sker for at kontrollere, at svovlindholdet i brændstoffet overholder kravet om maksimalt 0,10 % svovl i skibsbrændstof i Nordsøen og Østersøen. I 2022 viser analyserne af olieprøverne, at omkring 99 % af skibene overholder grænseværdien for svovl. Det gennemsnitlige svovlindhold i olieprøverne er omkring 0,06 %.

Hvis en olieprøve viser et for højt svovlindhold, kan Miljøstyrelsen anmelde skibet til politiet for overtrædelse af svovlbekendtgørelsen.

Overvågning fra luften

Som supplement til udtagning af olieprøver har Miljøstyrelsen iværksat overvågning af skibes svovludledning fra luften ved brug af såkaldt ”sniffer”-teknologi. Snifferen er en kunstig næse, som kan opsnuse, hvor meget svovl der er i det anvendte brændstof.

Formålet med sniffermålingerne er dels at få et bedre overblik over, om skibe i dansk farvand overholder svovlreglerne, dels at målrette kontrollen i havn. Hvis en sniffermåling indikerer, at et skib med stor sandsynlighed bruger brændstof med for meget svovl, giver Miljøstyrelsen besked til myndighederne i næste havn. Således vil myndighederne have mulighed for at undersøge pågældende skib nærmere. Det bemærkes, at en sniffer-måling alene er en indikation på om brændstoffet skibet anvender lever op til svovlreglerne. Det er nødvendigt at udtage en olieprøve, som kan fastslå svolvindholdet i brændstoffet for at konstatere, hvorvidt der foreligger en overtrædelse.

Siden anden halvdel af 2017 har det danske firma Explicit ApS foretaget målinger af skibe i dansk farvand med en sniffer monteret på en helikopter. Explicit foretager årligt omkring 600 målinger. 

Explicits overvågning i 2022 viser, at omkring 98 % af de målte skibe i dansk farvand med betydelig sikkerhed kan siges at overholde kravene til svovl i brændstoffet.

Rapporten fra Explicit for 2022 kan læses her.

I årene 2015-2020 har Miljøstyrelsen tillige haft en kontrakt med Chalmers Tekniska Högskola i Sverige om en sniffer monteret på Storebæltsbroen. Chalmers overvågning i 2020 viste ligeledes, at omkring 98 % af de målte skibe i dansk farvand overholder kravene til svovl i brændstoffet.   

Rapporten fra Chalmers for 2020 kan læses her.

Ifølge DCE er svovlindholdet i luften over Danmark mere end halveret, siden de skærpede svovlregler trådte i kraft 1. januar 2015

Læs notat fra DCE her.