Om partnerskabet

undefined

Baggrund

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Konservative Folkeparti) har sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og SF i 2017 indgået en aftale om en ny Pesticidstrategi for 2017–2021. En væsentlig indsats i strategien er etableringen af et partnerskab for sprøjte- og præcisionsteknologi. Partnerskabet skal fremme brugen af nye teknologier, der kan bidrage til at reducere pesticidforbruget og pesticidbelastningen i jordbrugserhvervet, samt understøtte mulighederne for at eksportere danske teknologiløsninger. Med tillægsaftalen til Pesticidstrategien indgået i januar 2019, blev det besluttet at øge finansieringen af Partnerskabet og forlænge det til udgangen af 2022.

Hovedformålet med partnerskabet

Målet er at opnå øget udvikling og implementering af sprøjte- og præcisionsteknologi i jordbruget med henblik på både at minimere pesticidbelastning af miljø og sundhed, og at reducere erhvervets omkostninger – dvs. understøtte den såkaldte dobbelte bundlinje.

Det er intentionen, at nye sprøjteteknologier og præcisionsteknologier, herunder IT- og dataudvikling, skal blive tilgængelige og kunne udnyttes af flest mulige og dermed bidrage til øget præcisionssprøjtning, reduceret pesticidforbrug og -belastning.

Der er udfordringer med at få forskningsresultater ud til anvendelse, så det er let og rentabelt for slutbrugerne at anvende teknologien i konkret brug. Der er et stort potentiale i brug af data fra GPS, sensorer, droner mv. der giver øget mulighed for pletsprøjtning og større præcision i sprøjtearbejdet eller jordbearbejdningen generelt. Der er i dag en lang række interessenter involveret i udvikling af disse præcisionsteknologier, men der har ikke hidtil eksisteret ikke et netværk, der samler alle parterne inden for området. Partnerskabet om sprøjte- og præcisionsteknologi er et sådant netværk.

Målsætning og aktiviteter

Partnerskabet er et samarbejde mellem relevante aktører, herunder virksomheder, myndigheder, forskningsinstitutioner, rådgivende organisationer, brugere, m.fl., med henblik på at:

  • kortlægge de barrierer der er for implementering af eksisterende og ny teknologi til at reducere anvendelsen af pesticider - og bidrage til at disse barrierer håndteres.
  • understøtte et netværk og skabe synergi ved et tæt samspil mellem virksomheder, forskere, offentlige institutioner mv.
  • skabe et forum for at opnå hurtigere og mere effektiv udvikling af løsninger - både for så vidt angår egentligt sprøjteudstyr men også andre teknologiske løsninger på området fx IT-systemer, lugerobotter osv.
  • fremme eksport af dansk miljøteknologi og styrke den danske miljøteknologiklynge. Dette opnås ved at partnerskabet

Partnerskabet vil herunder arbejde frem mod forslag til test og demonstration af teknologiske løsninger, forslag til forsknings- og udviklingsaktiviteter, forslag til reguleringsmæssige ændringer eller virkemidler, som kan understøtte en teknologisk udvikling samt bidrage til generel videnopbygning og styrkelse af samarbejdet på området.