Pesticidforbrug og belastning på golfbaner

Miljøstyrelsen har siden 2013 årligt opgjort danske golfbaners forbrug af pesticider og på den baggrund beregnet pesticidbelastningen.

I 2013 blev der med udstedelsen af den første bekendtgørelse om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner', indført et loft for pesticidbelastningen ved at fastsætte et belastningsloft for hver af produktgrupperne; ukrudtsmidler, svampemidler, insektmidler og vækstreguleringsmidler.

Pesticidforbruget på hver golfbane skal årligt indberettes til Miljøstyrelsen i IT-programmet Greendata, som derefter automatisk foretager en beregning af belastningen.

Miljøstyrelsen har på baggrund af de indberettede data fra landets golfbaner foretaget en årlig opgørelse af golfbanernes samlede pesticidforbrug og pesticidbelastning siden 2013. 

Både forbruget og belastningen er faldt markant siden 2013. Du kan læse nærmere i opgørelserne herunder:

Miljøstyrelsen har opgjort pesticidforbruget og -belastningen på danske golfbaner for årene 2017-2019. Styrelsen har også udarbejdet en samlet statistik for hele perioden sinden 2013, hvor kravet om at golfbanerne skal indberette pesticidforbruget til Miljøstyrelsen blev indført.

Der ses i perioden 2013-2019 et markant fald i både pesticidforbruget og -belastningen.

Læs notatet baseret på data for hele perioden.

Belastningstallene for hver enkelt golfbane for hvert af årene 2017-2019 kan ses her: 2017, 2018 og 2019.

Miljøstyrelsen har opgjort pesticidforbruget på de danske golfbaner over en fire år lang periode: 2013-2016. Udviklingen i pesticidforbrug og pesticidbelastning viser et fald i perioden.

Golfbranchens pesticidforbrug for alle fire år er nu sammenstillet og udviklingen viser et fald i forbrug og belastning. Miljøstyrelsen har samlet oplysninger i et kort notat.

Notatet indeholder detaljerede tabeller med oplysninger om pesticidforbruget og pesticidbelastningen i 2015 og 2016. Som noget nyt kan man nu se udviklingen i data for alle de fire år, hvor golfbranchen har skullet indberette deres pesticidforbrug til Miljøstyrelsen.

Læs notatet for 2013-2016

Se alle golfklubbernes pesticidbelastning for 2015 og 2016.

Golfklubberne fik i 2013 nye regler for, hvor meget de må belaste miljøet med sprøjtemidler og regler om, at de årligt skal indberette de forbrugte mængder af sprøjtemidler og deres belastning til Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsen har på baggrund af de indberettede data foretaget opgørelsen for 2014. Den viser, at stort set alle landets golfklubber overholder reglerne. Kun tre golfklubber har overskredet belastningsloftet i 2014.

Se hvilke sprøjtemidler golfklubberne har brugt i 2014. og hvor meget de har belastet.

Se den enkelte golfklubs sprøjtemiddelbelastning.

Miljøstyrelsen offentliggør her oplysningerne om belastningstallene for danske golfbaners forbrug af sprøjtemidler i 2013.

I Danmark er alle golfbaner underlagt et krav om overholdelse af fastsatte belastningslofter for deres anvendelse af sprøjtemidler på golfbanerne. De er desuden forpligtet til at indberette deres forbrug hvert år til Miljøstyrelsen. Indberetningen indeholder oplysninger om, hvilke midler, der blev anvendt på deres golfbane og i hvilke mængder. På baggrund af indberetningerne udregner Miljøstyrelsen om den enkelte golfbaner har overskredet belastningslofterne.

8 ud af 10 overholder reglerne

Ud af de 195 registrerede golfbaner i Danmark, har 192 golfbaner indberettet deres forbrug for 2013. Indberetningerne viser, at 164 golfbaner ud af de 192 (85%) har overholdt belastningslofterne.

Af de 192 golfbaner har 151 af dem anført at de i 2013 har anvendt sprøjtemidler, mens 41 slet ikke anvender sprøjtemidler. 28 golfbaner har overskredet belastningslofterne. Heraf har 3 golfbaner overskredet loftet for to forskellige grupper af sprøjtemidler og 1 golfbane har overskredet belastningsloftet for tre grupper, dvs. både ukrudt-, svampe- og insektmidler.

Fordelingen af anvendte sprøjtemidler

Tabellen nedenfor viser antallet af golfbaner, der i 2013 har brugt sprøjtemidler, fordelt på ukrudts-, svampe- og insektmidler samt antallet og den procentvise andel af golfbaner, der har overskredet belastningsloftet for de enkelte typer midler. 

Sprøjtemiddeltype

Antal golfbaner, der har anvendt sprøjtemidler

Antal baner, der har overskredet belastningsloftet

Andelen af golfbaner, som har overskredet belastningsloftet (% )

Ukrudtsmiddel

120

13

6,8

Svampemiddel

128

14

7,3

Insektmiddel

53

6

3,1

Sneglemiddel

0

-

-

Evaluering af belastningslofterne

Som en del af Regeringen sprøjtemiddelstrategi, blev det besluttet, at Miljøstyrelsen skulle evaluere belastningslofterne for anvendelsen af sprøjtemidler på golfbaner 1 år efter reglernes ikrafttræden og herefter mindst hver 3. år. Evalueringskravet blev medtaget i bekendtgørelse nr. 245 af 28. februar 2013 om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner.

Miljøstyrelsen har ved udgangen af 2014 afsluttet en sådan evaluering. Formålet med evalueringen var at vurdere, om belastningslofterne for golfklubbernes brug af sprøjtemidler burde justeres. Idet 85 % af banerne har overholdt lofterne, er det Miljøstyrelsens vurdering, at belastningslofterne ikke bør ændres. Desuden viser evalueringen, at banerne kan opnå en bedre styring af sprøjtemiddelforbruget gennem tættere overvågning af skadevoldere og mere omhyggelig tilrettelæggelse af sprøjtningen. Evalueringen peger også på, at den driftsansvarlige/ golfklubbernes bestyrelser bør være mere bevidste om deres ansvar for at overholde reglerne.

Du kan læse mere om evalueringen og konklusionerne herfra, i denne sammenfatning.