Ansvarlig person og distributør: Anprisninger og markedsføring

Kosmetiske produkter må ikke markedsføres på en måde, der tillægger produkterne egenskaber eller funktioner, som de ikke har.

Kosmetiske produkter, der gøres tilgængelige på markedet eller i forbindelse med reklame, må ikke markedsføres på en måde, der tillægger produkterne egenskaber eller funktioner, som de ikke har. Dette følger af kosmetikforordningens artikel 20, stk. 1 (forordning nr. 1223/2009 med senere ændringer).

Markedsføring omfatter både mærkning på produkternes emballage og alle former for markedsføringsmateriale. Reglerne gælder for tekst, billeder, figurer, betegnelser, mærker eller symboler, som kan vildlede forbrugeren til at tro, at produkterne har egenskaber, de ikke besidder.

Det er som udgangspunkt den ansvarlige person, der er ansvarlig for, at de anvendte anprisninger ikke er vildledende, og at der er dokumentation for anprisningerne.

Distributører skal være opmærksomme på, at hvis de ændrer i anprisningerne eller markedsføringen af et produkt, bliver de selv ansvarlige personer for det konkrete produkt.

For at vejlede virksomheder i at undgå vildledende markedsføring, for at få fælles principper for vurdering af sager om vildledende markedsføring og for at sikre et højt niveau af beskyttelse af slutbrugerne mod vildledende anprisninger, har Kommissionen vedtaget nogle fælles kriterier for underbygning af anprisninger i forbindelse med kosmetiske produkter.

Kriterier 

Det første sæt kriterier fandt anvendelse fra 11. juli 2013. Der er tale om overordnede, fælles kriterier med principper for, hvordan man som virksomhed undgår at vildlede forbrugerne i sin markedsføring. Der er fastsat 6 kriterier, som findes i bilag 1 i forordning nr. 655/2013 om fælles kriterier for anprisninger (anprisningsforordningen) og omfatter: overholdelse af lovbestemte krav, rigtighed, dokumentation, ærlighed, rimelighed og beslutningstagning på velinformeret grundlag. Det er den ansvarlige person, der skal sikre, at ordlyden i produktets anprisning er i overensstemmelse med de fælles kriterier.

Af disse fælles kriterier følger således bl.a., at de anvendte anprisninger skal være rigtige, at de skal være understøttet af dokumentation efter bedste praksis, at produktets egenskaber ikke må fremhæves i videre omfang, end der er belæg for i den underbyggende dokumentation, og at anprisningen skal være klare og forståelige for den pågældende målgruppe.

Vejledning 

Kriterierne er samlet i en vejledning (også kaldet det tekniske dokument), der løbende opdateres, og indeholder konkrete og illustrative eksempler på, hvordan de fælles kriterier skal forstås i forhold til konkrete anprisninger.

Den nyeste version af vejledningen er kun offentliggjort på engelsk:
Kommissionens vejledning til fælles kriterier, 3.juli 2017.

Vejledningens annex II ("Best practice") beskriver principperne for dokumentation af anprisninger, dvs. hvorledes de anpriste virkninger af et produkt skal være undersøgt og dokumenteret, inden at de retmæssigt kan anvendes i markedsføringen. Vejledningens annex III beskriver, hvordan man må anprise fravær af ingredienser i kosmetiske produkter og annex IV beskriver, hvornår man må anvende anprisningen ”hypoallergen”.

De nye elementer i vejledningens annex III og IV finder anvendelse fra 1. juli 2019, hvilket bl.a. omhandler elementerne om ”fri for parabener” og ”hypoallergen”.

Status for håndhævelse af visse ”fri for” anprisninger

Miljø- og Fødevareministeriet anser det som forbudt at gøre kosmetiske produkter tilgængelige på markedet med eksempelvis anprisningen ”fri for parabener”. Den 1. juli 2019 ophører den 2-årige overgangsperiode, der blev aftalt blandt medlemslandene i EU i forhold til håndhævelsen af de nye elementer i vejledningens bilag III og IV. Det betyder, at det fra den 1. juli 2019 ikke vil være tilladt at markedsføre kosmetiske produkter med sådanne anprisninger. Forbuddet gælder også kosmetiske produkter, som allerede står på hylderne.

Kommissionen har i januar 2019 meldt ud, at den vurderer, at reglerne ikke gælder kosmetiske produkter, som er bragt i omsætning før 1. juli 2019. Med denne udmelding har Kommissionen således skabt tvivl hos producenter og forhandlere af kosmetiske produkter om forståelsen af reglerne. Det er fortsat Miljø- og Fødevareministeriets vurdering, at reglerne vedrørende produktanprisninger i kosmetikforordningen ((EF)1223/2009) og anprisningsforordningen ((EU) 655/2013) gælder for alle kosmetiske produkter, som gøres tilgængelige på markedet fra den 1. juli 2019.

Miljø- og Fødevareministeriet har på baggrund heraf rettet henvendelse til Kommissionen med henblik på hurtigst muligt at få oplyst hvilke juridiske argumenter, som Kommissionen lægger til grund for deres fortolkning af de pågældende anprisningsregler. Håndhævelsen af reglerne i forhold til de nye elementer i vejledningens bilag III og IV vedrørende anprisninger på kosmetiske produkter sættes i bero, herunder anprisningen ”fri for parabener”, indtil tvivlen om forbuddets rækkevidde er afklaret. Når det er afklaret, vil tilsynsmyndigheden, Kemikalieinspektionen, håndhæve de pågældende regler efter almindelig praksis.

Det vil blive meldt ud på Miljøstyrelsens hjemmeside, så snart der er en afklaring.

Definitioner

Begreberne ”bringe i omsætning” og ”gøre tilgængelig på markedet” er defineret i kosmetikforordningens artikel 2, litra g og h:

»gøre tilgængelig på markedet«: enhver levering af et kosmetisk produkt med henblik på distribution, forbrug eller anvendelse på Fællesskabets marked som led i erhvervsvirksomhed mod eller uden vederlag

»bringe i omsætning«: første tilgængeliggørelse af et kosmetisk produkt på Fællesskabets marked

Miljøstyrelsens faktaark

Miljøstyrelsens faktaark om vildledende markedsføring kan anvendes vejledende som supplement til kommissionens vejledning til de fælles kriterier. 
Her kan du finde Miljøstyrelsens faktaark om vildledende markedsføring af kosmetik.

Heri beskrives anprisninger som ”fri for”,”indeholder ikke allergifremkaldende stoffer”, ”indeholder ikke hormonforstyrrende stoffer”, ”anprisninger om CMR-stoffer””anprisning om fravær af kemikalier/kemi”,”parfumefrit/uparfumeret”, ”hypoallergen”, ”ufarligt eller ikke sundhedsskadeligt”, ”ikke testet på dyr”, ”mild, skånsom, mm.”, ”økologisk” og ”Naturligt”, ”naturligt forekommende” eller ”naturlig oprindelse” mm.

Læs mere:  Miljøstyrelsens undersøgelse om forbrugernes forståelse af anprisninger på kosmetik