EU-udbud

Et EU-udbud starter med, at Miljøstyrelsen offentliggør en udbudsbekendtgørelse, som indeholder

  • En kort beskrivelse af den udbudte opgave
  • Kravene for, hvem der kan byde på opgaven
  • Hvem du skal kontakte for at få udbudsmaterialet

Det beløb, den samlede opgave forventes at koste, afgør, hvorvidt en opgave skal udbydes som et EU-udbud. Det er de såkaldte tærskelværdier, der afgør, om en opgave skal i EU-udbud eller ej. Tærskelværdien varierer, alt efter om der er tale om et varekøb, en tjenesteydelse eller en bygge- og anlægsopgave. Tærskelværdierne reguleres hvert andet år og er eksklusiv moms.

Bemærk at der er forskellige tærskelværdier for statslige ordregivere, regionale/kommunale ordregivere og offentligretlige organer. 

Hvem kan afgive tilbud?

Udbudsformen afgør, hvem der kan afgive tilbud på Miljøstyrelsens udbud. Typisk skelnes der mellem udbudsformerne offentligt udbud og begrænset udbud .

Ved offentligt udbud kan alle interesserede virksomheder afgive tilbud på Miljøstyrelsens udbud. Det er dog et ufravigeligt krav, at tilbudsgiveren ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige.

Begrænset udbud er opdelt i to trin. I første trin anmoder interesserede virksomheder Miljøstyrelsen om prækvalifikation (dvs. ret til at afgive tilbud). Kun virksomheder, der udvælges af Miljøstyrelsen og dermed er prækvalificerede, har i andet trin ret til at afgive et egentligt tilbud på opgaven.

Grundlæggende principper

Miljøstyrelsen følger de grundlæggende principper for offentlige kontrakter beskrevet i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF), som bl.a. sikrer ligebehandling, ikke-diskrimination, gensidig anerkendelse, proportionalitet og gennemsigtighed.

I praksis har dette givet anledning til formulering af følgende generelle regel på området:

Tilbudsgiver må ikke have en utilbørlig konkurrencefordel

Reglen om utilbørlig konkurrencefordel udspringer af et alment princip om ligebehandling af tilbudsgiverne. En utilbørlig konkurrencefordel vil bl.a. foreligge, når en rådgiver gennem deltagelse i forudgående projektfaser har fået oplysninger om projektet, som er væsentlige for at konkurrere om og vinde udbuddet. Ikke enhver konkurrencefordel er utilbørlig. Kun konkurrencefordele opnået på ulige fod med andre tilbudsgivere udelukker virksomheder fra at deltage i et udbud. 

Offentliggørelse af udbud

Du kan få adgang til Miljøstyrelsens EU-udbud på 2 nemme måder:

1. Miljøstyrelsens EU-udbud offentliggøres i EU-Tidende, som er tilgængelig via den såkaldte TED-database (Tenders Electronic Daily).  Få gratis adgang til EU-Tidende.

2. Du kan endvidere få adgang til Miljøstyrelsens aktuelle EU-udbud på Miljøstyrelsens egen hjemmeside.

Dine søgemuligheder

Ved EU-udbud skal ordregiver – her Miljøstyrelsen – angive en eller flere CPV-koder (Common Procurement Vocabulary) i udbudsbekendtgørelsen. CPV er et fælles referencesystem for udbudte opgaver i EU, der har til formål at standardisere referencer, som ordregiver anvender til at beskrive kontraktens genstand, så den er forståelig uanset modersmål. Dermed lettes virksomheders søgning efter udbudte opgaver inden for deres forretningsområde, da hver type vare, tjenesteydelse og bygge- og anlægsopgave angives med en unik CPV-kode.

Udbudsportalen har udviklet et gratis værktøj, CPV-automaten, der hjælper virksomheder med at finde frem til den rigtige CPV-kode. 

For tjenesteydelser gælder det desuden, at koderne er opdelt i to kategorier, hhv. bilag IIA-ydelser og bilag IIB-ydelser. Det sker i overensstemmelse med Udbudsdirektivet, som opdeler offentlige kontrakter vedrørende tjenesteydelser i bilag IIA og bilag IIB. CPV-automaten kan også hjælpe virksomheder med sondringen mellem bilag IIA-ydelser og bilag IIB-ydelser.