Faktaark - Bundmaling

Der er forskellige krav til, hvad bundmaling må indeholde. De afhænger af skibet, hvor malingen skal anvendes

Reglerne omfatter bundmaling med et eller flere aktive stoffer - såkaldte biocider - der på kemisk eller mikrobiologisk vis bekæmper vækst og aflejring af bakterier, planter eller dyr på skibe, akvakulturudstyr eller andre konstruktioner, der anvendes i vand. De særlige danske regler omfatter kun bundmaling til skibe.

Forbud mod biocidholdig bundmaling til forskellige anvendelser

Det er forbudt at importere, sælge eller bruge bundmaling,

  • der indeholder diuron eller irgarol, til skibe kortere end 25 meter,
  • til fritidsbåde, der overvejende sejler i ferske vande,
  • til fritidsbåde under 200 kg, der overvejende sejler i salte vande (gælder ikke træbåde og fritidsbåde med fast vandplads i A- eller B-havne, og
  • hvor frigivelsen af kobber til vandmiljøet overstiger 200 µg Cu/cm 2 efter de første 14 dage og 350 µg Cu/cm 2 efter de første 30 dage (regnet fra tidspunktet for påførelse) til fritidsbåde på 200 kg eller derover, når båden overvejende anvendes i salte vande.

Til fritidsbåde er det efter den 1. januar 2018 forbudt at importere, sælge og bruge biocidholdig bundmaling, der frigiver stoffer, som er klassificeret med risikosætning R53: "Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet".

Efter bilag VII i forordning (EU) Nr. 1272/2008 (CLP) omfatter risikosætning R53 alene eller i kombination følgende faresætninger i denne forordning:

1) H400: Meget giftig for vandlevende organismer.

2) H410: Meget giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

3) H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

4) H412: Skadeligt for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

5) H413: Kan forårsage langvarige skader for vandlevende organismer.

Der er en generel godkendelsesordning på vej i EU for al biocidholdig bundmaling til alle skibe, fartøjer og udstyr.

For tiden er der en overgangsordning. I overgangsperioden må en bundmaling, der ikke er nævnt ovenfor, kun importeres, sælges og anvendes, hvis bundmalingens aktivstof eller aktivstoffer er under vurdering i EU efter reglerne i biocidforordningen. Når et aktivstof er blevet godkendt på EU-plan, skal  de enkelte produkter godkendes efter forordningen.

Krav til mærkning af biocidholdig bundmaling i overgangsperioden

Ved salg skal biocidholdige bundmaling være mærket med teksten: "Må ikke anvendes til fritidsbåde, der overvejende anvendes i ferske vande. Må ikke anvendes til fritidsbåde under 200 kg, der overvejende anvendes i salte vande. Dette forbud gælder ikke for træbåde, der anvendes i saltvand, og for fritidsbåde, som har fast vandplads i havne, som i forsikringsbranchens havneoversigt er klassificerede som A- eller B-havne."

Teksten skal være let at læse og må ikke kunne viskes ud.

Reglerne skal beskytte mennesker og miljø

Reglen er lavet for at undgå skadelige effekter på mennesker og miljø forårsaget af brug af bundmaling.

Irgarol kan forårsage overfølsomhed ved kontakt med huden. Det er meget giftigt for dyr og planter i vandmiljøet.

Diuron er sundhedsskadeligt og miljøfarligt. Det er farligt ved indtagelse, og der er mulighed for varig skade på helbredet. Det er meget giftigt for dyr og planter i vandmiljøet.

Kobber er meget giftigt for de fleste vandlevende organismer. Herudover nedbrydes kobber ikke, men akkumuleres blandt andet i sedimenter. Kobber kan også bioakkumuleres (ophobes i levende organismer).

Importører, forhandlere og brugere er ansvarlige

Enhver, der importerer, sælger eller bruger biocidholdig bundmaling, skal overholde reglerne i bekendtgørelsen.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører tilsyn med, at reglerne overholdes og skal sørge for, at ulovlige forhold lovliggøres. Det kan betyde, at produktet skal trækkes tilbage fra det danske marked, eller at produktet på anden måde skal gøres lovligt.

Overtrædelse af reglerne kan medføre bøde eller fængsel i indtil to år.

Hvor kan jeg få mere at vide?