Kvalitetskrav for overfladevand

Miljøkvalitetskrav for overfladevand

EU-landene er forpligtet til at reducere forureningen af vandmiljøet med forurenende stoffer. Derfor skal de fastsætte miljøkvalitetskrav for de stoffer, som udledes eller tilføres til vandområder. Miljøkvalitetskravene indgår som en del af vandrammedirektivets miljømål. Miljøkvalitetskrav for en række stoffer fremgår af bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet. Bekendtgørelsen definerer også hvilke stoffer der er omfattet og den indeholder en procedure for fastsættelse af miljøkvalitetskrav. I Danmark har kommuner og statens miljøcentre ansvaret for, at udledningen af forurenende stoffer til vandmiljøet begrænses, så miljøkvalitetskravene opfyldes. Forurenende stoffer, der er omfattet, fremgår af.

Reglerne for kvalitetskrav for overfladevand

Du kan læse mere reglerne for miljøkvalitetskrav for overfladevand nedenfor.

Skaldyrvandområder i Danmark

Styrelsen har udpeget skaldyrvandområder i Danmark.

Kortet over skaldyrvandområder i Danmark

Udpegningen er sket i henhold til § 9 i miljømålsloven. Udpegningen er af miljøministeren delegeret til Naturstyrelsen, jf. § 21, nr. 12 og 14 i bekendtgørelse nr. 1411 af 8. december 2010 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til styrelsen.

Der er ikke udpeget skaldyrvandområder i Vanddistrikt III (Bornholm), idet der ikke var indstillet områder herfra fra Fødevarestyrelsen, ligesom der ikke var Natura 2000 områder, hvor muslingespisende andefugle indgik i udpegningsgrundlaget. Styrelsen har været i kontakt med de tyske myndigheder for så vidt angår udpegningen i vanddistrikt 4 (internationalt vanddistrikt).

Udpegningen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kvalitetskravene til skaldyrvandene kan ses i Bekendtgørelse om kvalitetskrav for skaldyrvande