17. Tilsyn og brugerbetaling

Reglerne om tilsyn med og brugerbetaling for mellemstore fyringsanlæg er fordelt på tre bekendtgørelser, nemlig bekendtgørelsen om mellemstore fyringsanlæg, miljøtilsynsbekendtgørelsen og brugerbetalingsbekendtgørelsen.

17.1 Tilsynsmyndigheder for de to reguleringsformer

Kommunen er tilsynsmyndighed for de fyringsanlæg, som er omfattet af bekendtgørelsens anmeldeordning (§ 95, stk. 1).

Kommunen behandler anmeldelser af disse fyringsanlæg og træffer afgørelse om evt. skærpede og supplerende krav og meddeler evt. dispensationer. Desuden fører kommunen tilsyn med, at fyringsanlæg omfattet af anmeldeordningen overholder bekendtgørelsens direkte bindende krav, og krav i eventuelle dispensationer og afgørelser om skærpede og supplerende krav (§ 95, stk. 1).

For fyringsanlæg omfattet af de særlige regler for listevirksomheder er myndighedskompetencen delt mellem kommunen og Miljøstyrelsen (§ 95, stk. 1 og 2).

Kommunen er tilsynsmyndighed for fyringsanlæg på virksomheder, hvor kommunen er godkendelsesmyndighed, mens Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for fyringsanlæg på virksomheder, hvor Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.

Kommunen og Miljøstyrelsen behandler ansøgninger om miljøgodkendelse fra deres respektive fyringsanlæg og fører tilsyn med, at disse fyringsanlæg overholder bekendtgørelsens direkte bindende krav, og evt. vilkår, der dispenserer, skærper eller supplerer bekendtgørelsens krav.

17.2 Tilsyn med overholdelse af tidsfrister for anmeldelse af bestående fyringsanlæg

Bestående fyringsanlæg > 5 MW har pligt til at anmelde sig senest den 1. september 2023, mens bestående fyringsanlæg ≤ 5 MW har pligt til at anmelde sig senest den 1. september 2028.

Kommunen har pligt til senest den 1. oktober 2023 og 1. oktober 2028 at påse, at bestående fyringsanlæg, som er omfattet af anmeldeordningen har anmeldt sig (§ 96).

Forpligtigelsen omfatter bestående fyringsanlæg, som kommunen allerede har kendskab til via sin rolle som miljømyndighed og som myndighed for byggesager.

Forpligtigelsen omfatter ikke bestående fyringsanlæg, som er omfattet af de særlige regler om listevirksomhed.

17.3 Regelmæssige miljøtilsyn

I dette afsnit henvises til paragraffer i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Alle mellemstore fyringsanlæg bliver omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsens regler om regelmæssige tilsyn.

  • Nye fyringsanlæg bliver omfattet af tilsynsreglerne for mellemstore fyringsanlæg fra idriftsættelsesdatoen (§ 1, stk. 2, nr. 8, litra a).
  • Bestående fyringsanlæg > 5 MW bliver som hovedregel omfattet af tilsynsreglerne for mellemstore fyringsanlæg fra den 1. januar 2025 (§ 1, stk. 2, nr. 8, litra b). Hvis en virksomhed med listepunkt G201 som hovedaktivitet består af flere fyringsanlæg, hvor der både er fyringsanlæg > 5 MW og fyringsanlæg ≤ 5 MW, så bliver virksomheden først omfattet af reglerne for mellemstore fyringsanlæg fra den 1. januar 2030 (§ 5, stk. 6).
  • Bestående fyringsanlæg ≤ 5 MW bliver omfattet af tilsynsreglerne for mellemstore fyringsanlæg fra den 1. januar 2030 (§ 1, stk. 2, nr. 8, litra c).

Indtil hhv. den 1. januar 2025 og 1. januar 2030 er bestående fyringsanlæg omfattet af de tilsynsregler, der gælder for den virksomhedstype, som de udgør indtil da, f.eks. en godkendelsespligtig virksomhed.

Mellemstore fyringsanlæg omfattet af anmeldeordningen, bortset fra fyringsanlæg på husdyrbrug, er omfattet af kategori 2 med en tilsynsfrekvens for basistilsyn på mindst hvert 6. år. Hvis to eller flere fyringsanlæg omfattet af kategori 2 er drifts- og lokaliseringsmæssigt samlet, skal de miljørisikovurderes samlet og tildeles en samlet tilsynsfrekvens (§ 4, stk. 3, og § 5, stk. 4).

Mellemstore fyringsanlæg, som er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med et husdyrbrug, er omfattet af samme kategori og minimumstilsynsfrekvens som husdyrbruget. Husdyrbruget og de fyringsanlæg, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed, skal miljørisikovurderes samlet og tildeles en samlet tilsynsfrekvens (§ 4, stk.4, og § 5, stk. 5).

Mellemstore fyringsanlæg, som er omfattet af de særlige regler for listevirksomheder, er omfattet af kategori 1 med en tilsynsfrekvens for basistilsyn på mindst hvert 3. år. Listevirksomheden og de fyringsanlæg, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed, skal miljørisikovurderes samlet og tildeles en samlet tilsynsfrekvens (§ 4, stk. 4, og § 5, stk. 5).

17.4 Opstartstilsyn

Tilsynsmyndigheden har pligt til at udføre opstartstilsyn senest tre måneder efter et nyetableret fyringsanlæg har igangsat driften (§ 8).

Ved nyetablering forstås fyringsanlæg, som etableres for første gang. Dvs. ved ændringer af et fyringsanlæg er der ikke pligt til opstartstilsyn. Der er heller ikke pligt til opstartstilsyn, hvis det nye fyringsanlæg etableres i tilknytning til eksisterende anlæg eller virksomhed, som allerede er omfattet af krav om regelmæssige tilsyn (§ 8).

17.5 Brugerbetaling

Der skal opkræves brugerbetaling for:

  • Tilsynsmyndighedens behandling af anmeldelser af fyringsanlæg omfattet af anmeldeordningen (§ 1, nr. 5, og § 3, nr. 5).
  • Tilsyns- og godkendelsesmyndighedens sagsbehandling af fyringsanlæg omfattet af de særlige regler om listevirksomheder (§ 1, nr. 1, og § 3, nr. 1).
  • Tilsynsmyndighedens tilsyn med fyringsanlæg omfatte af anmeldeordningen og de særlige regler om listevirksomheder (§ 1, nr. 6, og § 3, nr. 6).