15. Skærpede og supplerende krav

Bekendtgørelsens krav er som udgangspunkt gældende, men tilsyns- og godkendelsesmyndigheden kan i særlige tilfælde træffe afgørelse om skærpede og supplerende krav.

15.1 Skærpede og supplerende krav til fyringsanlæg omfattet af anmeldeordningen

Tilsynsmyndigheden kan i forbindelse med behandlingen af en anmeldelse skærpe bekendtgørelsens krav, hvis der lokalt er følsomme områder, der skal beskyttes særligt, f.eks. en særlig sårbar recipient (natur, jord, grundvand eller overfladevand) eller af hensyn til nære naboer (§ 49). Se også afsnit om skærpelse af støjgrænser.

Desuden kan tilsynsmyndigheden ved behandling af en anmeldelse stille supplerende krav, hvis fyringsanlægget giver anledning til væsentlig forurening, som ikke er reguleret af bekendtgørelsen, f.eks. hvis fyringsanlægget udsender væsentlig lavfrekvent støj eller infralyd, eller giver anledning til væsentlige lugtgener i omgivelserne (§ 50).

Tilsynsmyndigheden kan meddele et § 42-påbud om supplerende krav, hvis tilsynsmyndigheden efter registrering af et fyringsanlæg bliver opmærksom på en væsentlig forurening, som ikke er reguleret af bekendtgørelsen (§ 52). F.eks. hvis tilsynsmyndigheden i forbindelse med klage over lavfrekvent støj eller infralyd vurderer, at der er tale om væsentlig forurening.

Miljøstyrelsens vejledende og anbefalede grænseværdier udgør bl.a. grænsen for, hvornår der er tale om væsentlig forurening.

Tilsynsmyndigheden vil som udgangspunkt skulle indhente supplerende oplysninger om forureningen, inden den kan træffe afgørelse om skærpede eller supplerende krav. Dette kan ske via et § 72-påbud.

Afgørelser om skærpede krav til fyringsanlæg omfattet af anmeldeordningen stilles efter bekendtgørelsens § 49, mens afgørelse om supplerende krav stilles efter bekendtgørelsens § 50, dog efter § 42 i miljøbeskyttelsesloven, hvis det supplerende krav stilles efter fyringsanlægget er registreret.

Før tilsynsmyndigheden træffer afgørelse om skærpede eller supplerende krav skal myndigheden sende et udkast til afgørelse til virksomheden, og gøre virksomheden bekendt med dens adgang til aktindsigt og til at udtale sig i henhold til forvaltningsloven (§ 51, stk. 1).

Tilsynsmyndigheden skal orientere virksomheden om, at afgørelsen vil blive offentliggjort digitalt via Digital Miljøadministration, samtidig med at den sender udkast til afgørelse til virksomheden (§ 51, stk. 2).

Tilsynsmyndighedens afgørelser om skærpede eller supplerende krav kan påklages (§ 97, stk. 1).

Særligt for visse anmeldepligtige el-producerende mellemstore fyringsanlæg, der anvender vedvarende energikilder som brændsel

Tilsynsmyndighedens evt. påbud om skærpede krav (§ 49) og supplerende krav (§ 50) meddeles samtidigt med meddelelsen om registrering af hhv. nye mellemstore fyringsanlæg og ændringer af nye og bestående mellemstore fyringsanlæg (§ 67, stk. 2), medmindre tilsynsmyndigheden vælger at udskyde fristen (§ 67, stk. 4).

Hvis tilsynsmyndigheden udskyder tidsfristen for meddelelse af afgørelse om skærpede eller supplerende krav til el-producerende mellemstore fyringsanlæg, der anvender vedvarende energikilder som brændsel, skal myndigheden iagttage reglerne om tidsfrister i kapitel 3 i bekendtgørelse om kontaktpunkt og tidsfrister for VE-tilladelsesprocessen. (§ 67, stk. 5). Bestemmelsen gælder kun, hvis der i øvrigt er tale om anmeldepligtige nye mellemstore fyringsanlæg eller anmeldepligtige ændringer af nye og bestående mellemstore fyringsanlæg.

(Godkendelsesbekendtgørelsens § 12 finder tilsvarende anvendelse, hvis der er tale om mellemstore fyringsanlæg omfattet af bekendtgørelsens særlige regler for listevirksomhed)

Bekendtgørelse om kontaktpunkt og tidsfrister for VE-tilladelsesprocessen kan findes på retsinformation.

Link: Bekendtgørelse om kontaktpunkt og tidsfrister for VE-tilladelsesprocessen (retsinformation.dk)

Der henvises til Energistyrelsen for yderligere vejledning om tidsfrister i kapitel 3 i bekendtgørelse om kontaktpunkt og tidsfrister for VE-tilladelsesprocessen.

Afsnit 15.1 er ændret den 9. januar 2024.

15.2 Skærpede og supplerende krav til fyringsanlæg omfattet af de særlige regler om listevirksomheder

Godkendelses- og tilsynsmyndigheden kan skærpe bekendtgørelsens emissionsgrænseværdier for at opfylde krav om bedste tilgængelige teknik (BAT) (§ 81, nr. 2, § 82, stk. 2, nr. 3, § 83, stk. 2, nr. 3, og § 86, nr. 2).

Godkendelses- og tilsynsmyndigheden kan også skærpe bekendtgørelsens krav om indretning og drift, hvis der lokalt er følsomme områder, der skal beskyttes særligt, f.eks. en særlig sårbar recipient (natur, jord, grundvand eller overfladevand) (§ 81, nr. 3, § 82, stk. 2, nr. 4, § 83, stk. 2, nr. 4, og § 86, nr. 3).

Godkendelses- og tilsynsmyndigheden kan supplerede bekendtgørelsens krav om indretning og drift, hvis fyringsanlægget giver anledning til væsentlig forurening, der ikke er reguleret heraf (§ 81, nr. 3, § 82, stk. 2, nr. 4, § 83, stk. 2, nr. 4, og § 86, nr. 3).

Afgørelse om skærpede og supplerende krav meddeles efter miljøbeskyttelseslovens § 33, hvis der er tale om nye fyringsanlæg, og miljøbeskyttelseslovens § 41, hvis der er tale om bestående fyringsanlæg.

15.3 Supplerende krav til udendørs oplag af faste brændsler.

Tilsynsmyndigheden kan meddele påbud om supplerende krav til indretning og drift af udendørs oplag af faste brændsler, der er omfattet af § 41, stk. 2.

Der kan fx meddeles påbud med krav, der har til formål at begrænse støvemissioner fra oplaget.

Se også afsnit 12.1 Håndtering og opbevaring af faste brændsler.

Påbud om supplerende krav til udendørs oplag af faste brændsler meddeles i forbindelse med anmeldelse af hhv. nye mellemstore fyringsanlæg og bestående mellemstore fyringsanlæg mindre end eller lig med 5 MW. (§ 50, stk. 1).

Særlig tidsfrist for bestående fyringsanlæg > 5 MW

Indtil den 30. juni 2024 har tilsynsmyndigheden mulighed for at stille supplerende krav til udendørs oplag af faste brændsler i tilknytning til bestående mellemstore fyringsanlæg større end 5 MW. (§ 50, stk. 2).

Med denne bestemmelse forlænges vinduet for, hvor længe tilsynsmyndigheden kan meddele påbud om supplerende krav til udendørs oplag af faste brændsler til bestående fyringsanlæg > 5 MW. Ellers ville tilsynsmyndigheden ikke have mulighed for at meddele sådant påbud, da bestemmelsen herom træder i kraft den 1. januar 2024, dvs. samme dato hvor bestående mellemstore fyringsanlæg større end 5 MW senest skal være registreret.

Fristen for at meddele påbud om supplerende krav til udendørs oplag af faste brændsler i tilknytning til bestående mellemstore fyringsanlæg større end 5 MW omfattet af bekendtgørelsens særlige regler for listevirksomhed er ligeledes forlænget til den 30. juni 2024. (§ 82, stk. 3).

Hjemmel

Hvis der er tale om udendørs oplag af faste brændsler i tilknytning til nye eller bestående mellemstore fyringsanlæg omfattet af bekendtgørelsens anmelderegler, meddeles påbud om supplerende krav med hjemmel i bekendtgørelsens § 50, stk. 1. (§ 41, stk. 2).

Er der tale om udendørs oplag af faste brændsler i tilknytning til bestående mellemstore fyringsanlæg omfattet af bekendtgørelsens særlige regler for listevirksomhed, meddeles påbud om supplerende krav med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens § 41 (§ 82, stk. 3, og § 83, stk. 3), mens supplerende krav til udendørs oplag af faste brændsler i tilknytning til nye mellemstore fyringsanlæg omfattet af bekendtgørelsens særlige regler for listevirksomhed meddeles med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens § 33 (§ 81, nr. 3).

Afsnit 15.3 er oprettet den 9. januar 2024.