Værditabsordningen

Hjælp til oprydning af forurenet grund.

Værditabsordningen administreres af regionerne og Udbetaling Danmark for Miljøstyrelsen. Administrationen af ordningen blev flyttet fra Miljøstyrelsen til amterne i 1996 og fra amterne til regionerne den 1. januar 2007. Udbetaling Danmark overtog fra Statens Administration i 2016. Det er jordforureningslovens kapitel 4 sammen med bekendtgørelse om behandling af sager efter kapitel 4 om værditabsordningen for boligejere m.v. i lov om forurenet jord, der fastsætter regler for ordningen.

Gennem de seneste år er der opstået en venteliste på oprydning, da værditabsordningens bevillinger ikke har været tilstrækkelige til at finansiere oprydningerne af de tilmeldte ejendomme inden for en rimelig tidshorisont.

Formålet med ordningen

Formålet med ordningen er at løse de særlige problemer, der opstår for boligejere, der uforvarende har erhvervet en forurenet grund. Hovedprincippet i jordforureningsloven er, at oprydninger sker efter en miljøprioritering. Dette kan betyde at boligejere kan risikere at vente lang tid på en oprydning. Princippet i værditabsordningen er, at boligejere, mod at yde en egenbetaling på op til 40.000 kr., kan få fremrykket oprydningen af deres ejendom inden for de årlige finanslovsbevillinger.

Det er regionerne, der foretager en vurdering af, om en ejendom opfylder betingelserne for at kunne tilmeldes ordningen og af behovet for og omfanget af en eventuel oprensning.

Hvad kan der søges om tilskud til?

Boligejerne kan bindes økonomisk, fordi ejendommen ikke kan sælges eller kun kan sælges til en nedsat pris. Med værditabsordningen kan boligejerne få fremrykket oprydningen af deres ejendom af det offentlige mod at yde en egenbetaling. Egenbetalingens grundbeløb er 40.000 kr. pr. ejendom. Dog mindst 7.000 kr. pr. lejlighed.

Egenbetalingen nedsættes med 2.500-5.000 kr. for hvert hele år, der er gået siden forureningen er konstateret. Egenbetalingen kan ikke reduceres til mindre end 15.000 kr. i grundbeløb.

Efter en eventuel oprydning kan der fortsat være forurening på ejendommen, idet oprydningen udføres af hensyn til boliganvendelsen. I disse tilfælde tilbagebetales egenbetalingen inklusive rentetilskrivning.

Hvem kan søge om tilskud?

Jordforureningslovens §§ 26 og 27 fastlægger, hvilke ejendomme, der er omfattet af ordningen. Følgende skal blandt andet være opfyldt:

  • Ejendommen skal den 1. september 1993 være forurenet. For at kunne benytte værditabsordningen kræves det således, at lokaliteten er kortlagt som forurenet efter Jordforureningslovens §5 eller opfylder betingelserne herfor. Visse forureninger fra villaolietanke, der er konstateret før 1. marts 2000 er dog også omfattet.
  • Ejendommen skal anvendes til helårsbeboelse på tidspunktet for det oprindelige lovforslags fremsættelse den 18. november 1992 samt stadig anvendes til helårsbeboelse på anmodningstidspunktet.
  • Grundejeren skal have erhvervet ejendommen i forurenet tilstand.
  • Da grundejeren købte ejendommen vidste vedkommende ikke, at ejendommen var forurenet, eller burde have vidst det. Der gælder dog særlige regler for erhvervelse ved f.eks. arv og for ejerlighedsejendomme.

Hvis du ønsker at blive omfattet af værditabsordningen, skal du kontakte din region.

Min boliggrund er forurenet: Værd at vide om værditabsordningen (2009)

Låneordningen

Låneordningen er en ordning under værditabsordningen. Den betyder, at boligejere med en forurenet grund, som står på venteliste til en oprydning under værditabsordningen, kan optage et lån til at få fjernet den forurening som medfører en sundhedsmæssig risiko ved at bruge grunden til bolig - her og nu.

Omkring 120 forureningsramte boligejere venter i dag på, at deres forurenede boliggrund kan blive ryddet op på statens regning. De står i kø via den såkaldte "Værditabsordning", men her kan ventetiden være cirka 3 år, for dem der står nederst på ventelisten.

Låneordningen sikrer forureningsramte boligejere et statsgaranteret, afdragsfrit lån med rentetilskud. Boligejeren kan således gå ned i banken og optage et statsgaranteret lån, og derefter sørger regionen hurtigst muligt for at fjerne den sundhedsmæssige risiko som forureningen udgør for boliganvendelsen. Der kan derfor fortsat være efterladt forurening som er kortlagt, når regionen er færdig med at udføre opgaven.

Staten refunderer det lånte beløb, når det er boligejerens tur på ventelisten via værditabsordningen, mens boligejeren blot skal betale renter til banken for lånet. Staten yder et rentetilskud svarende til nationalbankens udlånsrente.

Boligejeren betaler således kun en rentesats svarende til bankens rente minus nationalbankens udlånsrente.

Lånet er afdragsfrit, og lånets løbetid vil vare, indtil lånet bliver indfriet af ventelisten. Boligejer afholder selv udgiften til tinglysningsafgift og udgifter i forbindelse med stiftelse af lånet.

For at komme i betragtning kræver det, at du står på venteliste til en oprydning under værditabsordningen.

Spørgsmål og svar