Viborg Kommune

Grundvandskortlægningsresultater

Viborg Kommune har siden seneste kortlægning indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. I forbindelse med Viborg 2021 kortlægningen blev følgende delopgaver udført:

  • Indsamling af SkyTEM
  • Opdatering af den hydrostratigrafiske model
  • Opstilling af hydrologisk model
  • Beregning af indvindingsoplande og BNBO for indmeldte oplande
  • Grundvandskemisk kortlægning 
  • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO 

I fanerne neden for findes undersøgelser og kortlægningsresultater for seneste og tidligere kortlægningsområder i kommunen. 

Rapporter for kortlægningsområder