Tønder Kommune

Grundvandskortlægningsresultater

Tønder Kommune har siden 2015 indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. I forbindelse med kortlægningsprojektet Indvindingsoplande udenfor OSD, Syd blev følgende delopgaver udført: 

  • Opdatering af den hydrostratigrafiske model
  • Opdatering af den hydrologiske model
  • Beregning af indvindingsoplande 
  • Grundvandskemisk kortlægning af vandtyper, nitrat, sulfat og pesticider
  • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO inden for indmeldte oplande

I fanerne neden for findes undersøgelser og kortlægningsresultater for igangværende og tidligere kortlægningsområder i kommunen. Listen opdateres løbende for igangværende kortlægninger.

Rapporter for kortlægningsområder